Anulare act aditional prin care s-a dispus reducerea timpului de lucru si a salariului

Hotararea nr. 4959 din 21.11.2013, Pronuntata de Tribunalul GORJ

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata

Pe rol fiind judecarea  cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul U. C., in contradictoriu cu parata A. O. C. B., avand ca obiect anulare act.

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj-Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale la data de 21.06.2013, reclamantul U. C.  a chemat in judecata parata A. O. C. B, solicitand ca prin sentinta ce se  va pronunta sa se dispuna anularea Actului aditional nr.7/11.06.2013 la contractul individual de munca emis de parata A. O. C. B .
In motivarea in fapt a actiunii, reclamantul a aratat ca la data de 11.06.2013, A. O. C. B al carui salariat este si in prezent reclamantul, e emis, in mod unilateral actul aditional nr.7/11.06.2013 la contractul individul de munca.
A mai sustinut reclamantul ca prin acest act aditional a fost redusa durata timpului de lucru de la 8 ore /zi la 4ore/zi, fiindu-i redusa si retributia la 50% din valoarea salariului minim pe economie cu studii medii.
S-a mai invederat de reclamant faptul ca in actul aditional mai sus amintit s-a precizat ca partile hotarasc de comun acord acest lucru, insa dupa cum se poate observa acesta nu a fost de acord cu acest document, respectiv cu aceste modificari nesemnand acest inscris.
In drept, reclamantul si-a intemeiat cererea pe prevederile art.267 din Codul Muncii.
Reclamantul a depus la dosar urmatoarele inscrisuri, in copie xerox: contractul individual de munca nr.113174/12.09.2003, acte aditionale la contractul individual de munca, proces verbal nr.231 din data de 13.09.2004, decizia nr.219/09.09.2003, proces verbal nr.8 din data de 08.06.2013, statutul A. O. C. B, sentinta nr.7 A din data de 03.06.2010 pronuntata de Judecatoria Novaci in dosar nr…., incheierea de sedinta din data de 19.09.2008 pronuntata de Jud. Novaci in dosar nr….., incheierea de sedinta din data de 26.01.2006 pronuntata de Jud. Novaci, sentinta nr.168/20.09.1996 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosar nr…., incheierea de sedinta din data de 25.04.2013 pronuntata de Jud. Novaci in dosar nr…... 
Parata A. O. C. B a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii formulata de reclamant, aratand ca Adunarea generala ca organ suprem de conducere al Obstei in sedinta din data de 24.03.2013 a hotarat reducerea fondului de salarii pentru consiliul de administratie.
S-a precizat de parata ca pentru incadrarea in fondul de salarii, Consiliul de administratie din data de 08.06.2013 a hotarat reducerea indemnizatiei de sedinta pentru toti consilierii, precum si  reducerea timpului de lucru si salariu aferent pentru cei incadrati cu contract de munca.
Mai mult decat atat parata a precizat ca prin decizia din data de 01.09.2003 de angajare a reclamantului pe functia de casier se stipuleaza :
- pentru completarea activitatii in afara muncii de casier va efectua si alte muncii, cum ar fi: conducator auto, organizator centru pentru colectarea fructelor de padure si participarea la marcat masa lemnoasa, acesta neefectuand niciodata aceste activitati , motiv pentru care nu poate fi platit cu norma intreaga pentru functia de casier la asociatie avand o incasare la trei luni si plati – o data pe an dividendele si o data p luna – indemnizatiile consilierilor.
Parata a depus la dosar in aparare copia procesului verbal al Adunarii Generale din data de 24.03.2013, procesul verbal al Consiliului de Administratie din data de 08.06.2013, decizia din 2003 si statul asociatie.
Reclamantul a depus raspuns la intampinare prin care a solicitat inlaturarea apararilor paratei ca fiind nefondate, precizand ca numitul A. P. nu are nici o calitate in cadrul A. O. C. B, cererea de modificare a organelor de conducere din cadrul obstii fiind respinsa de Jud. Novaci, insa cu toate aceste aspecte invederate, numitul mai sus mentionat a semnat actul aditional nr.7/11.06.2013 la contractul individual de munca, act contestat de reclamant.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea reclamantului este intemeiata, pentru urmatoarele considerente:
Reclamantul U. C. a fost angajat in baza deciziei  nr. 219/9.09.2003 in cadrul paratei a A. O. C. B, in functia  de casier, durata timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi.
Pe parcursul derularii raporturilor de munca, au fost incheiate mai multe acte aditionale la contractului individual de munca, in esenta vizand salariul reclamantului.
Ultimul act aditional a fost incheiat la data de 11 iunie 2013, parata, in calitate de angajator dispunand reducerea timpului de lucru de la 8 ore pe zi, la 4 ore zilnic, iar salariul a fost stabilit la 50% din salariul minim pe economie pentru lucratorii cu studii medii.
Reclamantul a contestat actul aditional in fata instantei de judecata, aratand faptul ca modificarea contractului individual de munca s-a dispus unilateral de catre angajator, fiind incalcate dispozitiile art. 41 din Codul muncii.
Tribunalul observa ca intr-adevar, actul aditional contestat de reclamant nu este semnat de catre acesta.
Potrivit art. 41 alin. 1 din Codul muncii,  contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.
           Conform art. 41 alin. 3, modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) conditiile de munca;
    e) salariul;
    f) timpul de munca si timpul de odihna.
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca este permisa doar in conditiile art. 42 si respectiv art. 48 din Codul muncii. Elementele care pot fi modificate unilateral  in conditiile impuse de Codul muncii vizeaza locul muncii si felul muncii, nicidecum timpul de munca si salariul.
In aceste conditii, instanta constata ca masurile dispuse prin actul aditional nr. 7/11.06.2013  au fost luate de catre angajator cu incalcarea dispozitiilor art. 41 din Codul muncii, dat fiind faptul ca nu exista acordul reclamantului in sensul reducerii timpului de lucru si a salariului.
Parata A. O. C. B a sustinut prin intampinare faptul ca  masura reducerii timpului de lucru si a salariului a fost dispusa pentru toti angajatii cu contract individual de munca, fiind aprobata de consiliul de administratie. Angajatorul nu se poate insa prevala de o hotarare a consiliului de administrati, in conditiile in care aceasta hotarare in mod evident nu respecta prevederile legale mai sus enuntate.
In consecinta, va fi admisa contestatia formulata de reclamant, iar in temeiul art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011, instanta va anula actul aditional nr. 7/11.06.2013.
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare.

Admite cererea formulata de reclamantul
U. C, domiciliat . in contradictoriu cu parata A. O. C. B.
 Anuleaza actul aditional nr. 7/11.06.2013 la contractul individual de munca al reclamantului inregistrat la ITM Gorj sub nr. 113174/12.09.2013.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.
Pronuntata in sedinta publica din 21.11.2013 la Tribunalul Gorj.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat