Salariu cu spor acord global. Includere in baza de calcul a pensiei

Hotararea nr. 202 din 12.03.2010 , Pronuntata de Tribunalul CONSTANTA

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Compensare prin ore libere platite a orelor suplimentare. Mod de calcul
Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj

Reclamanta M.E. a chemat în judecata  pe parata CASA JUDETEANA DE PENSII CONSTANTA, solicitand instantei – astfel cum s-a mentionat si prin precizarile si completarile formulate la termenul din 29.01.2010 –  ca,  prin hotararea pe care o va pronunta, sa oblige institutia parata la emiterea unei decizii de recalculare a drepturilor sale de pensie, cu includerea în baza de calcul  si a veniturilor mentionate  în rubrica „salariu cu spor acord global”, conform adeverintei nr. 1326/15.10.2009 emisa de S.C. Proiect S.A.

In considerente s-a aratat ca la recalcularea drepturilor de pensie nu s-au luat în considerare toate veniturile pentru care fostul angajator – S.C. PROIECT S.A. –  a platit contributiile la bugetul asigurarilor sociale, astfel cum rezulta din adeverinta mentionata, în sensul ca au fost valorificate sumele reprezentand salariu lunar si sporul de vechime, dar au fost ignorate veniturile consemnate sub titulatura ,,salariu cu spor acord global’’.
Prin întampinare, parata C.J.P. Constanta a solicitat respingerea actiunii, în considerarea dispozitiilor cuprinse în anexa O.U.G. nr. 4/2005, care exclude sporul de acord global din categoria veniturilor salariale care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare.
S-a solicitat sa se înlature apararile privitoare la plata contributiilor la bugetul asigurarilor sociale pentru aceste sume, întrucat acest fapt nu este de natura a atrage fructificarea automata a acestor sporuri, iar contributia la pensia suplimentara a fost calculata si retinuta la nivelul salariului tarifar.
In raport de sustinerile partilor, de probele administrate si de temeiurile în drept aplicabile în speta, vor fi avute în vedere urmatoarele considerente:
Reclamanta a prezentat la Casa Judeteana de Pensii Constanta, în vederea recalcularii drepturilor de pensie,  adeverinta nr. 1326/15.10.2009 emisa de S.C. Proiect S.A  prin care s-a atestat de catre fostul angajator cuantumul drepturilor salariale platite în perioada august 1973 – decembrie 1994, astfel cum s-au regasit în statele de plata originale si cum au fost evidentiate, pe rubrici si coloane, în documentul aratat. 
  Angajatorul a mentionat ca sporul de acord este evidentiat împreuna cu salariul aferent în coloana ,,salariu cu spor de acord’’ din statul de plata, pentru care unitatea a retinut si virat contributia de asigurari sociale.
S-a mai mentionat ca sporul de acord a fost platit ,,în suma globala’’ adaugata la salariul tarifar conform Legii nr. 57/1974, art. 117 alin. 3.
Potrivit acestui text, ,,In activitatea de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si proiectare se va utiliza cu precadere forma de retribuire în acord global, potrivit careia un colectiv de cercetatori sau proiectanti îsi asuma raspunderea de a efectua si finaliza o cercetare sau un proiect, într-un anumit termen, pentru care primeste o suma globala, stabilita în contract, în conditiile prevazute de lege. Aceasta forma de retribuire se va aplica îndeosebi pentru crearea si introducerea în productie a unor tehnologii sau produse noi, perfectionarea si modernizarea celor existente, proiectarea obiectivelor de investitii si va cuprinde întreg ciclul cercetare-proiectare si aplicarea în productie a rezultatelor obtinute pana la atingerea parametrilor stabiliti. In contract se prevad termenele, parametrii sau indicatorii tehnico-economici care trebuie obtinuti, conditiile de calitate, sumele totale pentru retribuire si alte conditii. Sumele pe lucrari pentru retribuirea personalului din cercetare, inginerie tehnologica si proiectare se vor stabili, pe baza de norme de munca pe unitati fizice, pe categorii de lucrari. Personalul care lucreaza în acord global primeste, pe parcursul executarii lucrarilor, avansuri lunare reprezentand 80% din retributia tarifara. Avansurile cumulate nu pot fi mai mari de 80% din suma stabilita pe lucrare. La predarea obiectivelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare, suma totala stabilita pe lucrare se repartizeaza membrilor colectivului în functie de contributia acestora. Din suma cuvenita fiecaruia se retine o parte de 10%, care se restituie dupa aplicarea în productie sau intrarea în functiune a obiectivului respectiv si realizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti în proiecte sau în documentatia tehnica, iar cealalta parte, de 90%, se plateste dupa ce în prealabil s-au scazut avansurile primite, daca au fost îndeplinite conditiile prevazute în contract.’’
   Prin urmare, actul normativ impunea, ca modalitate preponderenta de plata a muncii personalului cu activitate în domeniile vizand cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica si proiectarea ( ultimul fiind domeniul de activitate al reclamantei ), retribuirea în acord global, ceea ce presupunea salarizarea angajatilor în functie de realizarile profesionale lunare.
Aceasta situatie nu excludea, însa, aplicarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, care prin textul art. 1 impunea fostelor unitati socialiste de stat si tuturor persoanelor juridice sa vireze la bugetul asigurarilor sociale o contributie de 15% asupra ,,castigului brut realizat de personalul lor salariat’’.
Prin urmare, retribuirea în acord global era diferita de salarizarea cu retributia tarifara prin elementele definite în art. 117 alin. 3 din Legea nr. 57/1974, fiind însa neechivoc faptul ca drepturile obtinute în acest mod de personalul din proiectare era supus platii contributiei la bugetul asigurarilor sociale potrivit legislatiei în vigoare la acea data, iar nu exceptat de la aceasta obligatie legala, conform art. 2 din Decretul nr. 389/1972.
In egala masura, art. 3 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat prevedea ca: ,,Dreptul la pensia de asigurari sociale este recunoscut tuturor cetatenilor tarii care au desfasurat o activitate permanenta pe baza unui contract de munca si pentru care unitatile socialiste au depus contributia prevazuta de lege, la fondul de asigurari sociale de stat.
     Fondurile necesare pentru plata pensiilor de asigurari sociale de stat se constituie din contributiile pe care le platesc unitatile socialiste, precum si din sumele alocate în acest scop de la bugetul de stat.’’
Aceeasi obligatie legala impusa angajatorului s-a regasit si în prevederile Legii nr. 49/1992, care a modificat si completat Decretul nr. 389/1972.
Toate aceste acte normative au fost abrogate la data intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000.
Principala aparare formulata de institutia parata se raporteaza la prevederile cuprinse în Anexa Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 4/2005, care într-o mentiune finala consemneaza ca ,,Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
   -  formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale’’.
Pornind de la premisa corecta ca veniturile care nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor potrivit legislatiei anterioare nu pot participa la evaluarea punctajului mediu anual în conditiile Legii nr. 19/2000 (întrucat nu au fost facute virari din aceste castiguri la bugetul asigurarilor sociale), instanta va retine ca aceasta ipoteza nu se aplica în mod abstract si cu caracter general, urmand a se statua, în fiecare caz în parte, daca veniturile asiguratului au beneficiat de deducerea cotei de contributie la acest buget.
La aceasta concluzie s-a raportat si solutia pronuntata de Curtea Constitutionala în analiza exceptiei de neconstitutionalitate a mentiunii de la pct. IV din anexa O.U.G. nr. 4/2005, retinandu-se în esenta prin decizia nr. 736/24.10.2006 ( publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 4/04.01.2007 ) ca aceste dispozitii nu modifica, cu caracter retroactiv, legislatia anterioara si ca ,,verificarea împrejurarilor daca, potrivit legislatiei anterioare, s-au încasat sau nu contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului mediu anual si daca sau nu aceste venituri au facut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor, constituie probleme de fapt si de aplicare a legii în cazuri concrete’’.
Ori, în speta, fostul angajator a emis o adeverinta certificata în conditiile O.U.G. nr. 4/2005, prin care a mentionat ca s-au retinut si virat contributiile pentru asigurari sociale si pensie suplimentara prin raportare la întreg venitul brut realizat lunar, care include asadar si salariul cu sporul de acord global.


Pentru toate aceste considerente, va fi admisa actiunea, în sensul ca parata CASA JUDETEANa DE PENSII CONSTANTA va fi obligata sa emita o decizie de recalculare a drepturilor de pensie ale reclamantei, cu includerea în baza de calcul si a veniturilor mentionate  în rubrica „salariu  cu spor acord global, conform adeverintei nr. 1326/15.10.2009 emisa de S.C. Proiect S.A.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat