Plangere contraventionala. Angajator in sensul dipozitiilor din Codul muncii

Hotararea nr. 24.03.2010, Pronuntata de Tribunalul BUZ?U

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Neplata orelor suplimentare de catre angajator
Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei

Prin plangerea înregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. X/X/2009 din X/2009 petentul C.S. a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta în contradictoriu cu intimatul ITM  Buzau sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie   Seria X nr. X/2009 in baza caruia a fost sanctionat cu 3000 lei amenda pentru pretins comiterea contraventiei prevazute la art. 276 alin.1 lit.e) din Codul muncii.

 In motivarea plangerii petentul a învederat ca nu a savarsit contraventia retinuta în sarcina sa prin procesul verbal contestat, în sensul ca la data de 6.04.2009 ar fi primit la munca doua persoane pentru care nu a încheiat contracte individuale de munca. Nefiind persoana fizica autorizata si nici persoana juridica, nu-i revenea obligatia sa încheie contracte de munca celor doua persoane, acestea ajutandu-l efectiv la efectuarea unei lucrari pe care deja o începuse la blocul nr. O 2 din cartierul Brosteni, municipiul Buzau.
     Intimatul a formulat întampinare, în conditiile art. 115-118 din Codul de procedura civila , solicitand respingerea plangerii ca neîntemeiata, sub motivatia în esenta ca cele doua persoane : P.C.  si T.M. au declarat inspectorilor ca presteaza activitati în beneficiul petitionarului , în calitate de muncitori necalificati, fara sa li se încheie contracte de munca.
     Prin sentinta civila nr. X/2009 s-a admis plangerea ca întemeiata, dispunandu-se anularea procesului verbal de contraventie.
     Pentru a hotarî astfel , instanta fondului a retinut în fapt si în drept :
     ”Pe data de X/2009, o echipa formata din inspectori de munca din cadrul ITM  Buzau a efectuat un control la blocul 02 din Brosteni, Buzau. Cu ocazia controlului, au fost depistate doua persoane care lucrau fara forme legale P.S. si T.M. pentru persoana fizica C.S.
     Acest control s-a finalizat prin încheierea procesului-verbal de control nr. X/2009 (prin care s-au facut constatari legate de activitatea desfasurata de angajator si angajati si s-au dispus mai multe masuri) si a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria X nr. X/2009, prin care s-a dispus sanctionarea petentului cu amenda contraventionala  în cuantum de 3000 lei, pentru încalcarea dispozitiilor art. 246 alin.1 lit.e) raportat la art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003.
     In conformitate cu prevederile art. 15 alin.1 din OG nr. 2/2001, contraventia se constata printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevazute în actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia.
     Procesul-verbal reprezinta actul prin care se declanseaza si la care se raporteaza activitatea de tragere la raspundere a celui care a savarsit contraventia. El reprezinta un act oficial, întrucat emana de la un agent constatator aflat în exercitiul functiunii, acesta transferandu-i actului autoritatea statului si reprezinta un act autentic, întrucat pentru a-l supune pe cel în cauza exigentelor raspunderii contraventionale nu trebuie supus aprobarii vreunei autoritati.
     Potrivit art. 23 din Legea nr. 108/ 1999, inspectorii de munca sunt competenti sa constate si sa sanctioneze toate faptele care, potrivit legii, constituie contraventii si pentru care se prevede ca agentul constatator face parte din personalul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, al directiilor generale de munca si solidaritate sociala si al inspectoratelor teritoriale de munca. In acord cu aceste prevederi legale sunt si dispozitiile art. 276 alin.2 din Codul Muncii, care statueaza ca în ceea ce priveste constatarea contraventiilor se face de catre inspectorii de munca.
     Potrivit  art.1 din OG nr.2/2001, constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
     Prin urmare, pentru tragerea la raspundere contraventionala a unei persoane fizice sau juridice ar trebui sa se constate ca a fost comisa o fapta reglementata ca si contraventie de unul dintre actele normative anterior mentionate, ca aceasta a fost savarsita de persoana respectiva si cu vinovatia prevazuta de lege. Raspunderea intervine doar daca exista concordanta între persoana care se face vinovata de savarsirea faptei contraventionale si persoana ce urmeaza a fi sanctionata.
     Aplicarea sanctiunii contraventionale unei alte persoane decat celei care a comis fapta sau aplicarea unei sanctiuni în conditiile în care nu sunt întrunite elementele constitutive ale contraventiei retinute în sarcina sa nu poate conduce decat la anularea actului prin care s-a constatat fapta si s-a dispus sanctionarea.
     Petentul a fost sanctionat în baza art. 276 alin.1 lit.e din Codul muncii, potrivit caruia constituie contraventie primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei. Pentru a cerceta daca sunt întrunite elementele constitutive ale contraventiei pentru care a fost sanctionat, instanta va analiza si prevederile articolului 16 alineatul 1 la care face referire textul sanctionator. Conform acestuia, contractul individual de munca se încheie în baza consimtamantului partilor, în forma scrisa, în limba romana, obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revenind angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a încheia, în forma scrisa, contractul individual de munca anterior începerii raporturilor de munca.
     Desi articolul 14 alineatul 1 din Codul muncii arata ca, în sensul prezentului cod, prin angajator se întelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, iar alineatul 3 stipuleaza ca persoana fizica dobandeste capacitatea de a încheia contracte individuale de munca în calitate de angajator, din momentul dobandirii capacitatii depline de exercitiu,  articolul 16 alineatul 1 nu vizeaza angajatorul persoana fizica.
     Din interpretarea sistematica a prevederilor legale anterior redate, instanta retine ca o persoana fizica poate avea calitatea de angajator, în sensul Codului muncii. Pe de alta parte însa, dispozitiile care reglementeaza faptele care constituie contraventii sunt de stricta interpretare, în sensul ca, pentru a se retine în sarcina unei persoane – fizice sau juridice – ca se face vinovata de încalcarea unei norme contraventionale trebuie ca fapta comisa în realitate sa se suprapuna exact peste tiparul cuprins în norma incriminatoare. Articolul 16 alineatul 1 nu stabileste în sarcina angajatorului, astfel cum acesta este definit de lege, obligatia de a încheia, în forma scrisa, contractul individual de munca anterior începerii raporturilor de munca, ci,  circumstantiaza calitatea de angajator, enumerand în mod limitativ angajatorii carora li se aplica acele prevederi legale, anume persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala, fara a mentiona angajatorul persoana fizica ”.
     Impotriva sentintei a declarat recurs intimatul , în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie , fara sa motiveze în fapt si în drept cererea de recurs.
     In expunerea orala a motivelor de recurs , la termenul de judecata din 25.01.2010 , intimatul a invocat gresita anulare a procesului verbal  de contraventie , de catre instanta fondului, desi a produs dovezi în sensul ca cele doua persoane au fost primite la munca de petent fara sa le încheie contracte individuale de munca.
     Examinand sentinta atacata în raport de actele si lucrarile dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate precum si din oficiu conform art. 304 ? din Codul de procedura civila, tribunalul constata ca recursul declarat este neîntemeiat.
     In acest sens se are în vedere :
     Conform prevederilor art.14 alin.1 din Codul muncii, prin angajator se întelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract de munca.
     Potrivit dispozitiilor art.14 alin.2 si alin .3 din acelasi cod, persoana juridica poate încheia contracte individuale de munca, în calitate de angajator, din momentul dobandirii personalitatii juridice, iar persoana fizica dobandeste capacitatea de a încheia contracte individuale de munca în calitate de  angajator, din momentul dobandirii capacitatii depline de exercitiu.
     La art.16 alin.1 din cod . se dispune: ”Contractul individual de munca se încheie în baza consimtamantului partilor, în forma scrisa, în limba romana. Obligatia de a încheia contractul individual de munca în forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica , persoana fizica autorizata sa desfasoare activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a încheia , în forma scrisa, contractul individual de munca , anterior începerii raporturilor de munca”.
     Primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract de munca , potrivit art.16 alin.1 , constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasii valoarea cumulata de 100.000 lei , astfel cum se prevede textual la art.276 alin.1 lit.e).
     Din interpretarea logica si sistematica a textelor legale enuntate rezulta neechivoc faptul ca obligatia de a încheie contracte individuale de munca anterior începerii raporturilor de munca s-a instituit numai în sarcina angajatorului , astfel cum este determinat ca fiind : persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitate independenta sau asociatie  familiala .
     In raport de prevederile legale invocate si de situatia în fapt dedusa judecatii, tribunalul retine ca si instanta fondului , ca în cauza nu sunt întrunite elementele constitutive ale contraventiei prevazute la art.276 alin.1 lit.e) din Codul muncii, în conditiile în care petentul , persoana fizica angajata în executarea unei lucrari proprii,  a solicitat sprijinul a doi cetateni .
     Pentru considerentele ce preced , în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedura civila , apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei sentintei atacate, tribunalul a respins ca neîntemeiat recursul declarat împotriva sentintei civile nr. X/2009.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat