Obligarea angajatorului de a elibera adeverinta conditii de munca. Competenta dupa materie

Hotararea nr. 2/S din 28.01.2014, Pronuntata de Curtea de Apel BRASOV

Alte Consultatii Juridice

Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Conditiile modificarii fisei postului unui functionar public de executie
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Instanta competenta in cazul unor litigii de munca. Obligatia de a presta munca ulterioara formarii profesionale
Refuzul angajatorului de a acorda concediu fara plata pentru formare profesionala
Obligarea salariatului de a semna o noua fisa a postului cu includerea unor noi sarcini si responsabilitati

Continut speta Prin sentinta civila nr.5107 din 22 octombrie 2013 - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Brasov, a admis exceptia necompetentei functionale a acestei sectii si a declinat competenta de solutionare a actiunii formulata de reclamantul A.I. in contradictoriu cu paratii I.G.I. si cu D.G.P. in favoarea Sectiei I Civila din cadrul Tribunalului Brasov pentru urmatoareleconsiderente: 

Cererea formulata reclamantului, fost ofiter in cadrul fostului S.P.S.P.M. B, actualmente pensionar, vizeaza stabilirea dreptului la grupa I de munca, pentru activitatea operativa pe care acesta a desfasurat-o in perioadele 01.09.1993-01.07.1995 si, respectiv, 01.10.1998 -01.10.1999 (activitate incadrata in conditii speciale de munca) si eliberarea unor documente din care sa rezulte aceasta imprejurare. 

Raportat la obiectul cererii deduse judecatii, instanta a retinut ca in speta sunt incidente dispozitiile art. 52 din OUG nr. 158/2005 potrivit carora ”Litigiile care au ca obiect modul de calcul si de plata a indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit jurisdictiei asigurarilor sociale”.
De asemenea, instanta a retinut ca, potrivit dispozitiilor art. 152 din Legea nr. 263/2010 jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel, iar potrivit art. 153 lit. g) si f) din acelasi act normativ tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind modul de stabilire si de plata a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale sau privind refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale.
In speta, instanta judecatoreasca competenta, potrivit jurisdictiei asigurarilor sociale, este Tribunalul Brasov - Sectia I Civila.
Imprejurarea ca reclamantul invoca refuzul paratilor de a-i stabili dreptul la grupa I de munca nu este de natura sa atraga competenta de solutionare a cererii formulate in favoarea Sectiei a II-a Civile, de Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Brasov, in baza Legii nr.554/2004 (pe care, de altfel, nici nu a invocat-o), intrucat in speta, competenta se determina, astfel cum s-a aratat mai sus, raportat la obiectul cererii deduse judecatii. Daca este sau nu indreptatit reclamantul la constatarea existentei dreptului la grupa I de munca pentru perioada indicata in actiune, urmeaza a se analiza de instanta competenta potrivit jurisdictiei asigurarilor sociale, adica Sectia a I Civila din cadrul Tribunalului Brasov.
Prin sentinta civila nr.63/MAS din 22 ianuarie 2014 Sectia I civila Tribunalul Brasov a admis exceptia lipsei competentei functionale a acestei sectii si a declinat competenta de solutionare a aceleiasi cauze in favoarea sectiei II civile – de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Brasov. A constatat ivit conflictul negativ de competenta. A sesizat Curtea de Apel Brasov – sectia civila pentru solutionarea conflictului dintre sectii pentru urmatoarele considerente:
Obiectul actiunii deduse judecatii il constituie constatarea incadrarii in grupa I de munca a reclamantului, care a avut calitatea de politist, in prezent pensionar, actiunea fiind formulata in contradictoriu cu institutiile angajatoare. Prin cererea introductiva, reclamantul nu a contestat indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, pentru a se constata incidenta prevederilor O.U.G. nr. 158/2005, de altfel neinvocata de autorul cererii de chemare in judecata, si nici cuantumul pensiei stabilite, pentru a deveni aplicabile dispozitiile Legii nr. 263/2010.
Reclamantul a invocat doar ca un argument in sustinerea cererii sale faptul ca pensia acordata i s-a calculat fara a se avea in vedere vechimea corespunzatoare acestei grupe de munca, obiectul cererii. Or, acest argument nu poate determina o alta natura a litigiului, in care este supusa cercetarii judecatoresti chestiuni care se refera la raportul de serviciu al unui fost functionar public civil, cu statut special.
Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 360/2002, politistul este functionar public civil, cu statut special. Dispozitiile actului normativ mentionat se completeaza cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici si ale altor acte normative in vigoare, aplicabile functionarilor publici, astfel cum prevede expres art.78.
Conform art.109 din Legea nr.188/1991 privind Statutul functionarilor publici, cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, cu exceptia situatiilor pentru care este stabilita expres prin lege competenta altor instante.
Instanta a retinut ca actiunea nu vizeaza domeniul asigurarilor sociale, ci, relativ la motivele de fapt si de drept invocate de reclamant, un raport juridic de drept administrativ referitor la cariera unui functionar public. Faptul ca ulterior solutionarii acestei cauze, in cazul admiterii cererii, reclamantul se poate adresa institutiei competente in vederea recalcularii pensiei deja stabilite, nu schimba natura juridica a litigiului.
Avand in vedere aceste considerente, in temeiul dispozitiilor legale invocate mai sus, instanta a apreciat ca exceptia lipsei competentei functionale a sectiei I civile a Tribunalului Brasov este fondata, a admis-o, iar competenta de solutionare a cererii a fost declinata in favoarea sectiei II civile – de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Brasov. Instanta a constatat ca s-a ivit conflictul de competenta intre sectiile specializate ale aceleiasi instante de judecata.
Conform art. 135 alin.1 Cod procedura civila, conflictul de competenta ivit intre doua instante judecatoresti se solutioneaza de instanta imediat superioara si comuna instantelor aflate in conflict. Potrivit prevederilor art. 136 alin.1 si 2 din acelasi act normativ, dispozitiile privitoare la exceptia de necompetenta si la conflictul de competenta se aplica prin asemanare si in cazul sectiilor specializate ale aceleiasi instante judecatoresti. Conflictul se solutioneaza de sectia instantei stabilite potrivit art. 135 corespunzatoare sectiei inaintea careia s-a ivit conflictul.
Prin sentinta civila nr. 2/S/28.01.2014, Curtea de Apel Brasov, analizand conflictul negativ de competenta astfel invit, conform art. 135 Noul Cod de procedura civila, a retinut ca instanta competenta sa judece actiunea reclamantului A.D. este sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Brasov.
Prin actiunea dedusa judecatii, reclamantul a solicitat, in principal, obligarea paratului, in calitate de fost angajator, la emiterea unei adeverinte care sa ateste incadrarea in conditii speciale intr-o anumita perioada de timp in care a fost angajat al paratului pentru ca, in functie de aceste venituri, sa i se calculeze pensia, fara ca privitor la acest ultim aspect sa fi formulat vreun petit.
Potrivit art. 40 alin. (2) lit. h) din Codul Muncii, „Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;”
Prin urmare, obligarea paratei la emiterea unei adeverinte din care sa rezulte conditiile de munca este, prin prisma textului legal anterior citat, art. 40 alin. (2) lit. h) din Codul Muncii, un litigiu rezultat din raporturile de munca, in speta din raporturile de serviciu ale reclamantului in calitatea lui de functionar public, iar nu un litigiu de asigurari sociale.
Textul legal nu distinge cu privire la modificarea naturii obligatiei angajatorului de a elibera adeverinta daca raportul de munca este in desfasurare ori daca acesta a incetat. Or, daca textul nu distinge rezulta ca natura obligatiei este una ce deriva din raportul de munca indiferent de momentul la care se cere eliberarea adeverintei in raport de incetarea raportului de munca, anterior sau ulterior incetarii acestuia.
Intrucat raportul de munca al reclamantului a fost unul de serviciu al unui fost functionar public, devin aplicabile prevederile art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici potrivit carora competenta de solutionare a unor cauze care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului.
Fata de cele mentionate anterior si in temeiul art.135 din noul Cod de procedura civila, Curtea urmeaza sa stabileasca competenta de solutionare a cauzei in favoarea sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Brasov careia ii va trimite cauza spre competenta judecata

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat