Neindicarea motivelor care au determinat concedierea, motiv de anulare a deciziei de concediere

Hotararea nr. 483 din data de 21.06.2016, Pronuntata de Tribunalul Arad

Alte Consultatii Juridice

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana
Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Stabilirea zilelor de repaus saptamanal in alte zile decat sambata si duminica
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Concediere abuziva pentru necorespundere profesionala
Neplata salariului timp de 6 luni motiv de concediere?

Constata ca prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 03 mai 2016 contestatoarea Zomonita O. A. a formulat in contradictoriu cu intimatul C. S. M. A. contestatie impotriva deciziei de concediere nr. 17/14. 04. 2016 emisa de intimata si a solicitat anularea decizie de concediere, reintegrarea contestatoarei pe functia detinuta anterior si obligarea intimatului la plata unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu toate celelalte drepturi banesti de care ar fi beneficiat reclamanta de la desfacerea contractului de munca si pana la reintegrarea efectiva; cu cheltuieli de judecata.

Ca o chestiune prealabila se arata ca in cauza de fata suntem in situatia emiterii a doua decizii de concediere a aceleiasi angajate, fara ca angajatorul sa fi revocat prima decizie de concediere, situatie in care contestatoarea apreciaza ca s-ar impune conexarea prezentului dosar la dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, prin care contestatoarea a formulat contestatie impotriva deciziei de concediere nr. 13/24. 02. 2016 si impotriva fisei de evaluare a performantelor profesionale.

In motivarea contestatiei se arata ca reclamanta contestatoare a fost angajata intimatului C. S. Scolar M. A. in functia de secretar dactilograf in baza Contractului individual de Munca inregistrat in Registrul General de evidenta a salariatilor sub nr. 54/12. 04. 2005, iar in luna februarie 2016, in urma evaluarii performantelor profesionale individuale, conducerea CSM a decis concedierea contestatoarei in baza art. 61 lit. d Codul muncii din data de 23.03.2016, pentru necorespundere profesionala, emitand in acest sens decizia nr. 13/2016.

In data de 13. 04. 2016 intimata emite decizia nr. 17/2016, prin care comunica contestatoarei concedierea incepand cu data de 14. 04. 2016, pentru necorespundere profesionala, invocand ca motive de concediere decizia nr. 13/2016, precum si cateva certificate de concediu medical.

Intrucat concedierea pentru necorespundere profesionala este asimilata concedierilor care tin de persoana salariatului, acesta beneficiind de dreptul la preaviz, solicita obligarea intimatului sa precizeze natura juridica a deciziei de concediere nr. 13/2016, raportat la prevederile art. 77 Codul muncii.

Contestatoarea solicita instantei sa dea eficienta prevederilor art. 77 Codul muncii referitoare la producerea efectului incetarii contractului individual de munca al salariatului la data comunicarii deciziei de concediere. Arata ca decizia nr. 17/2016 a fost emisa in lipsa revocarii deciziei de concediere emisa la 24. 02. 2016, contestata de salariata, astfel in opinia contestatoarei emiterea unei noi decizii de incetare a aceluiasi contract individual de munca al salariatului deja concediat, sau orice alta decizie emisa de angajator in legatura cu executarea contractului de munca incetat prin producerea efectelor unor alte decizii anterioare, nu poate produce nici un efect intrucat aceasta revenire a avut loc dupa incetarea contractului individual de munca al salariatului ca efect al primei comunicari.

Se arata de catre contestatoare ca decizia de concediere se emite in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei de concediere, iar fisa de evaluare a fost comunicata contestatoarei la data de 29. 01. 2016, raspunsul la contestatia formulata i s-a comunicat la 09. 02. 2016, imprejurare in care, in masura in care intimatul intelege sa considere decizia nr. 17/2016 ca fiind decizie de concediere, in opinia contestatoarei dreptul intimatului de a concedia angajatul pentru necorespundere profesionala era prescris.

Se mai arata ca, in continutul deciziei, nu sunt indicate motivele in considerarea carora a fost emisa, motiv pentru care, contestatoarea opineaza ca aceasta este nula.

In drept, contestatoarea si-a intemeiat contestatia pe prevederile art. 266 si urm. din Codul Muncii.

In probatiune a depus la dosar decizia de concediere nr. 13/24. 02. 2016, decizia nr. 17/13. 04. 2016 si sentinta civila nr. 315/12. 05. 2016 pronuntata de Tribunalul A. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

Intimatul, legal citat nu a depus intampinare.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamanta a avut calitatea de angajat al Clubului S. M. A., in functia de secretar –dactilograf, conform contractului individual de munca inregistrat in Registru de evidenta al salariatilor sun nr. 54/12. 04. 2005.

La data de 29. 01. 2016 reclamantei i se comunica fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru perioada 01.08.xxxxxxxxxxxxx15 intocmita de catre directorul institutiei prin care i se acorda calificativul nesatisfacator.

Ulterior, la data de 02. 02. 2016 reclamanta formuleaza contestatie impotriva raportului de evaluare, in data de 09. 02. 2016, primind raspunsul la contestatia formulata, prin care angajatorul mentine calificativul \"nesatisfacator” acordat.

Pe baza calificativului acordat intimatul \"C. S. M. A. ”, emite Decizia 13/24. 02. 2016 prin care dispune incetarea contractului individual de munca al reclamantei in considerarea evaluarii performantelor profesionale ale acesteia, incepand cu data de 23.03.2016.

Prin actiunea civila obiect al dosarului nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta a solicitat anularea fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale pe anul 2015, reevaluarea, anularea decizie nr. 13 din 24. 02. 2016, obligarea paratului la reintegrare si la plata retroactiva a salariilor, cu cheltuieli de judecata.

Prin sentinta civila nr. 315 din 12 mai 2016 pronuntata de Tribunalul A. in dosarul mai sus indicat a fost admisa in integralitate actiunea reclamantei.

La data de 14. 04. 2016 intimatul emite decizia nr. 17, contestata in prezentul dosar, ca o consecinta a adoptarii deciziei nr. 13 din 24. 02. 2016 deja comunicata angajatului si producatoare de efecte in sensul concedierii.

Fata de data comunicarii catre contestatoare a fisei de evaluare 29. 01. 2016, vazand data comunicarii raspunsului la contestatia formulata de aceasta – 09. 02. 2016, emiterea deciziei nr. 17/13. 04. 2016 se evidentiaza a fi tardiva, prin raportare la termenul de 30 de zile calendaristice la care se refera art. 62 alin. 1 Codul muncii.

In plus, decizia supusa analizei nu respecta exigentele impuse de art. 76 din acelasi cod, in sensul ca nu indica motivele care determina concedierea, limitandu-se la a insira drept considerente decizia nr. 13/24. 02. 2016 si o trei certificate de concediu medical, situatie in care concedierea apare a fi fost dispusa cu incalcarea procedurii prevazute de lege, fiind astfel conform art. 78 Codul muncii lovita de nulitate absoluta.

In considerarea celor ce preced, in baza temeiurilor de drept indicate anterior, Tribunalul gasind intemeiata contestatia exercitata de contestatoarea Zomonita O. A. in contradictoriu cu intimatul C. S. M. A., o va admite si in consecinta: va anula decizia de concediere nr. 17/14. 04. 2016, emisa de intimata, va dispune reintegrarea reclamantei in functia detinuta anterior desfacerii contractului individual de munca si va obliga paratul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu toate celelalte drepturi banesti de care ar fi beneficiat reclamanta. 

In temeiul art. 453 Cod Pr. Civ. potrivit caruia partea care pierde procesul, va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuielile de judecata si avand in vedere ca s-au solicitat cheltuieli de judecata, instanta le va acorda si va obliga parata la plata acestora catre reclamanta, in cuantum de 1000 lei.

Asistentii judiciari, participand la constituirea completului de judecata in conditiile art. 55 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 cu vot consultativ, au exprimat aceeasi opinie.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite contestatia exercitata de contestatoarea Zomonita O. A., cu domiciliul in loc. A., -98,, ,  in contradictoriu cu intimatul C. S. M. A., cu sediul in loc. A., . 20 jud. A. 

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat