Aplicarea sanctiunii disciplinare salariatului de catre angajator. Inregistrarea raportului final al cercetarii disciplinare

Hotararea nr. 357 din data de 29.02.2016, Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie

Prin contestatia inregistrata la Tribunalul Dambovita sub nr. XXXXXXXX din data de 15.12.2015 contestatorul H. D. in contradictoriu cu intimata S. C. F. Distributie a E. E. \"E. Distributie Muntenia Nord” S. A., a solicitat a se constata nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare nr. 1559/7.12.2015.

In motivarea contestatiei au fost invocate prevederile art. 252 din Codul muncii in conformitate cu care angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa,  in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Arata contestatorul ca, dupa cum scrie chiar in decizie, la data de 23.10.2015 s-a numit Comisia de cercetare prealabila, deci cel tarziu la acea data angajatorul lua la cunostinta de fapta iar la data de 07.12.2015 a fost emisa decizia de sanctionare. Cum intre cele doua date sunt mai mult de 30 de zile, contestatorul solicita a se constata nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare.

Contestatia a fost insotita de copie de pe decizia contestata si de copie de pe actul de identitate al contestatorului.

Prin intampinarea depusa la data de 21. 01. 2016 intimata a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata si mentinerea deciziei de sanctionare ca temeinica si legala.

In motivarea intampinarii, intimata a invocat Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 12 noiembrie 2012 prin care a fost solutionat recursul in interesul legii cu privire la calcularea termenului de 30 de zile in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara conform dispozitiilor art. 252 alin 1 din Codul muncii, respectiv momentul de la care incepe sa curga acest termen. In conformitate cu aceasta decizie, a aratat intimata, in interpretarea si aplicarea art. 252 alin. 1 din Codul muncii, republicat, momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare este data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitatii. Avand in vedere ca raportul final al comisiei de cercetare disciplinara a fost inregistrat la data de 4.12.2015 sub nr. 8080 iar decizia de sanctionare a fost emisa la data de 7.12.2015, deci inlauntrul termenului prevazut de art. 252 alin 1 din Codul muncii, arata intimata, sustinerea contestatorului este neintemeiata.

Intimata a anexat intampinarii copie de pe raportul final al comisiei de cercetare disciplinara prealabila nr. 8080/4.12.2015.

Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca prin contestatia inregistrata sub nr. XXXXXXXX din data de 15.12.2015, contestatorul H. D. in contradictoriu cu intimata S. C. F. Distributie a E. E. \"E. Distributie Muntenia Nord” S. A., a solicitat a se constata nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare nr. 1559/7.12.2015.

Mai retine tribunalul ca unicul motiv invocat in sustinerea nulitatii deciziei de sanctionare de catre contestator este acela ca decizia a fost emisa de intimata cu incalcarea termenului de 30 de zile prevazut de dispozitiile art. 252 din Codul muncii.

In conformitate cu dispozitiile art. 247 din Codul muncii, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. Acelasi text de lege defineste abaterea disciplinara ca fiind o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 252 din Codul muncii, angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa,  in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Cu privire la momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile, Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin decizia nr. 16 din 12 noiembrie 2012, a solutionat recursul in interesul legii cu privire la calcularea termenului de 30 de zile in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara. Deciziile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recursurile in interesul legii sunt obligatorii pentru instantele de judecata in conformitate cu dispozitiile art. 517 alin. 4 din Codul de procedura civila, de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In conformitate cu aceasta decizie, in interpretarea si aplicarea art. 252 alin. 1 din Codul muncii, republicat, momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare este data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitatii.

Analizand actele de la dosarul cauzei, tribunalul constata ca raportul final al cercetarii disciplinare a fost depus la registratura unitatii la data de 4 decembrie 2015 iar sanctionarea contestatorului a avut loc pe data de 7 decembrie 2015, fiind respectat si termenul de 6 luni in care putea fi emisa decizia respectiva.

Pe cale de consecinta, pentru motivele aratate, tribunalul urmeaza a respinge contestatia si a mentine decizia de sanctionare ca fiind legal emisa.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge contestatia formulata de contestatorul H. D., CNP – xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Targoviste,, ,  judetul Dambovita in contradictoriu cu intimata S. C. F. de Distributie a E. E. \"E. Distributie Muntenia Nord” S. A., cu sediul in Ploiesti,,  judetul Prahova.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat