Incetarea de drept a contractului de munc? la expirarea termenului

Hotararea nr. Decizia civil? nr. 339/R/CM din 2003, Pronuntata de Curtea de Apel Pite?ti

Alte Consultatii Juridice

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei
Incetarea de drept a CIM la implinirea varstei standard de pensionare si a stagiului minim de cotizare
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Data depunerii cererii de demisie, pentru respectarea termenului de preaviz. Concediere pe durata preavizului in caz de demisie

Tribunalul Arge? a admis contesta?ia petentului ?i a constatat nulitatea deciziei de desfacere a contractului de munc?, cu consecin?a oblig?rii intimatei la plata drepturilor salariale nete reactualizate, luând act c? s-a renun?at la reintegrarea contestatorului pe post.

 

Tribunalul Arge? a admis contesta?ia petentului ?i a constatat nulitatea deciziei de desfacere a contractului de munc?, cu consecin?a oblig?rii intimatei la plata drepturilor salariale nete reactualizate, luând act c? s-a renun?at la reintegrarea contestatorului pe post. Pentru a hot?rî astfel, instan?a de fond a re?inut c?, prin decizia analizat?, intimata a desf?cut contractul de munc? al contestatorului, în temeiul art. 129 din Codul muncii, text de lege ce reglementa încetarea raporturilor de munc? la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, precum ?i prin acordul p?r?ilor. Contractul de munc? al contestatorului a fost încheiat îns? pe o perioad? nedeterminat?, iar acesta nu ?i-a exprimat voin?a s? înceteze raporturile de munc? cu intimata, situa?ie în care prevederile art. 129 din Codul muncii nu sunt aplicabile, decizia fiind din acest punct de vedere nul?.
Tribunalul a mai re?inut c? decizia nu arat? temeiurile de fapt ?i motivele pentru care intimata a luat aceast? m?sur?, în pofida dispozi?iilor art. 134 din Codul muncii, care statueaz? c? desfacerea contractului de munc?, în toate situa?iile, se stabile?te prin dispozi?ie scris? a conducerii unit??ii, cu ar?tarea motivelor, a prevederilor legale pe care se întemeiaz?, a termenelor, precum ?i a organelor la care m?sura luat? se poate ataca. A?a fiind, decizia este nul? ?i sub acest aspect. Consecin?a este c? se impune obligarea intimatei la plata drepturilor salariale reactualizate cu care a fost prejudiciat contestatorul la data desfacerii contractului de munc?, pân? la pronun?area hot?rârii judec?tore?ti, potrivit raportului de expertiz? întocmit în cauz?.
Recursul declarat de intimat? a fost admis de Curtea de Apel, care a modificat în parte sentin?a, în sensul c? a admis în parte contesta?ia pentru drepturi salariale, f?r? a fi reactualizate, men?inând în rest sentin?a. în considerentele deciziei, Curtea a re?inut c? petentul a solicitat obligarea intimatei la plata drepturilor salariale, de la data desfacerii contractului de munc? ?i pân? la pronun?area hot?rârii judec?tore?ti, f?r? s? precizeze pe parcursul procesului reactualizarea sumei cuvenite. Admi?ând corect acest cap?t de cerere ca o consecin?? a constat?rii nulit??ii absolute a deciziei de desfacere a contractului de munc?, instan?a a obligat pe intimat? s? pl?teasc? drepturi b?ne?ti reactualizate, acordând astfel ceea ce nu s-a cerut.
Este neîntemeiat? sus?inerea intimatei, conform c?reia renun?area la reintegrarea în postul de?inut anterior desfacerii contractului de munc? presupune ?i renun?area la drepturi b?ne?ti, în virtutea principiului c? accesoriul urmeaz? principalul, în lipsa unei cereri exprese în acest sens.
 
Cum instan?a de fond a gre?it dând contestatorului ceea ce nu a cerut, a pronun?at sub acest aspect o hot?râre nelegal?.
Curtea de Apel Pite?ti, decizia civil? nr. 339/R/CM din 2003

Pentru a hot?rî astfel, instan?a de fond a re?inut c?, prin decizia analizat?, intimata a desf?cut contractul de munc? al contestatorului, în temeiul art. 129 din Codul muncii, text de lege ce reglementa încetarea raporturilor de munc? la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, precum ?i prin acordul p?r?ilor. Contractul de munc? al contestatorului a fost încheiat îns? pe o perioad? nedeterminat?, iar acesta nu ?i-a exprimat voin?a s? înceteze raporturile de munc? cu intimata, situa?ie în care prevederile art. 129 din Codul muncii nu sunt aplicabile, decizia fiind din acest punct de vedere nul?.


Tribunalul a mai re?inut c? decizia nu arat? temeiurile de fapt ?i motivele pentru care intimata a luat aceast? m?sur?, în pofida dispozi?iilor art. 134 din Codul muncii, care statueaz? c? desfacerea contractului de munc?, în toate situa?iile, se stabile?te prin dispozi?ie scris? a conducerii unit??ii, cu ar?tarea motivelor, a prevederilor legale pe care se întemeiaz?, a termenelor, precum ?i a organelor la care m?sura luat? se poate ataca. A?a fiind, decizia este nul? ?i sub acest aspect. Consecin?a este c? se impune obligarea intimatei la plata drepturilor salariale reactualizate cu care a fost prejudiciat contestatorul la data desfacerii contractului de munc?, pân? la pronun?area hot?rârii judec?tore?ti, potrivit raportului de expertiz? întocmit în cauz?.
Recursul declarat de intimat? a fost admis de Curtea de Apel, care a modificat în parte sentin?a, în sensul c? a admis în parte contesta?ia pentru drepturi salariale, f?r? a fi reactualizate, men?inând în rest sentin?a. în considerentele deciziei, Curtea a re?inut c? petentul a solicitat obligarea intimatei la plata drepturilor salariale, de la data desfacerii contractului de munc? ?i pân? la pronun?area hot?rârii judec?tore?ti, f?r? s? precizeze pe parcursul procesului reactualizarea sumei cuvenite. Admi?ând corect acest cap?t de cerere ca o consecin?? a constat?rii nulit??ii absolute a deciziei de desfacere a contractului de munc?, instan?a a obligat pe intimat? s? pl?teasc? drepturi b?ne?ti reactualizate, acordând astfel ceea ce nu s-a cerut.
Este neîntemeiat? sus?inerea intimatei, conform c?reia renun?area la reintegrarea în postul de?inut anterior desfacerii contractului de munc? presupune ?i renun?area la drepturi b?ne?ti, în virtutea principiului c? accesoriul urmeaz? principalul, în lipsa unei cereri exprese în acest sens.

 Cum instan?a de fond a gre?it dând contestatorului ceea ce nu a cerut, a pronun?at sub acest aspect o hot?râre nelegal?.

 

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat