Clauz? de neconcuren??. Nelegalitatea stabilirii anticipate a Óntinderii prejudiciului provocat angajatorului prin nerespectarea clauzei de neconcuren?? de c?tre salariat

Hotararea nr. Decizia civil? nr. 1763 din 11 iulie 2012, Pronuntata de Curtea de Apel Timi?oaraClauz? de neconcuren??

Alte Consultatii Juridice

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj

Libertatea muncii este asigurat? ?i prin reglementarea încet?rii contractului individual de munc? din ini?iativa salariatului, act care nu e supus niciunei limit?ri sau condi?ii, în afara obliga?iei de preaviz. 

 

Libertatea muncii este asigurat? ?i prin reglementarea încet?rii contractului individual de munc? din ini?iativa salariatului, act care nu e supus niciunei limit?ri sau condi?ii, în afara obliga?iei de preaviz. Chiar daca salariatul ?i-a dat acordul cu privire la inserarea clauzei penale, aceasta urmeaz? a fi interpretat? în favoarea sa, neputându-i-se îngr?di libertatea muncii prin plata unei desp?gubiri exorbitante în cazul încet?rii contractului de munc?.
Ori de câte ori se pune problema recuper?rii unui prejudiciu produs de c?tre salariat angajatorului, acesta din urm? este obligat s? dovedeasc? existen?a ?i întinderea lui.
Curtea de Apel Timi?oara, Sec?ia litigii de munc? ?i asigur?ri sociale, Decizia civil? nr. 1763 din 11 iulie 2012, dr. C. P.
Prin sentin?a civil? nr. 847/15.03.2012, pronun?at? în dosarul nr. 3948/30/2011, Tribunalul Timi? a respins cererea formulat? de reclamanta SC \"A\" SRL Timi?oara în contradictoriu cu pârâta F.C.M.M..
A luat act de renun?area la judecat? a cap?tului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la respectarea obliga?iei de neconcuren?? ?i la încetarea raporturilor de munc? cu SC \"H.M.\" SRL.
Pentru a pronun?a aceast? hot?râre, prima instan?? a re?inut, în esen??, c? pârâta a fost salariata reclamantei, fiind angajat? în func?ia de asistent medical, în baza contractului individual de munc? nr. 1763836/30.05.2005.
Prin actul adi?ional la contract, înregistrat sub nr. 4/19.08.2010, p?r?ile au negociat ?i convenit asupra clauzei de neconcuren??, în con?inutul c?reia intra obliga?ia angajatului ca, pentru o perioada de 24 de luni de la încetarea contractului de munc?, s? nu desf??oare activit??i ce caracterizeaz? func?ia de?inuta în cadrul SC \"A.\" SRL la SC \"G.\" SRL, enumerare care nu este limitativ?, putând fi modificat? unilateral de c?tre angajator, urmând s? fie adus? la cuno?tin?a salariatului.
Salariatului i-a fost interzis s? desf??oare orice activitate de hemodializ?, dializ? peritonial?, nefrologie sau alt? activitate conex? la alt angajator pe raza jude?elor Boto?ani, Suceava, Mure?, Cluj, Bistri?a-N?s?ud, Sibiu, Bra?ov, Alba, Harghita, Covasna, Oradea, Maramure? ?i în Bucure?ti, având dreptul de a i se pl?ti indemniza?ia lunar? de 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele ?ase luni de activitate în societate, pentru o perioad? de 24 de luni din momentul încet?rii contractului individual de munc?.
Contractul individual de munc? a încetat ca urmare a demisiei pârâtei, a?a cum rezult? din Decizia nr. 8/29.03.2011, ulterior pârâta încheind un contract de munc? cu SC \"H.M.\" SRL, de la data de 11.04.2011, pentru func?ia de asistent medical generalist, a?a cum rezult? din adresa nr. 65/15.02.2011, emis? de Inspectoratul Teritorial de Munc? Mure?.

Chiar daca salariatul ?i-a dat acordul cu privire la inserarea clauzei penale, aceasta urmeaz? a fi interpretat? în favoarea sa, neputându-i-se îngr?di libertatea muncii prin plata unei desp?gubiri exorbitante în cazul încet?rii contractului de munc?.
Ori de câte ori se pune problema recuper?rii unui prejudiciu produs de c?tre salariat angajatorului, acesta din urm? este obligat s? dovedeasc? existen?a ?i întinderea lui.

Prin sentin?a civil? nr. 847/15.03.2012, pronun?at? în dosarul nr. 3948/30/2011, Tribunalul Timi? a respins cererea formulat? de reclamanta SC \"A\" SRL Timi?oara în contradictoriu cu pârâta F.C.M.M..
A luat act de renun?area la judecat? a cap?tului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la respectarea obliga?iei de neconcuren?? ?i la încetarea raporturilor de munc? cu SC \"H.M.\" SRL.
Pentru a pronun?a aceast? hot?râre, prima instan?? a re?inut, în esen??, c? pârâta a fost salariata reclamantei, fiind angajat? în func?ia de asistent medical, în baza contractului individual de munc? nr. 1763836/30.05.2005.
Prin actul adi?ional la contract, înregistrat sub nr. 4/19.08.2010, p?r?ile au negociat ?i convenit asupra clauzei de neconcuren??, în con?inutul c?reia intra obliga?ia angajatului ca, pentru o perioada de 24 de luni de la încetarea contractului de munc?, s? nu desf??oare activit??i ce caracterizeaz? func?ia de?inuta în cadrul SC \"A.\" SRL la SC \"G.\" SRL, enumerare care nu este limitativ?, putând fi modificat? unilateral de c?tre angajator, urmând s? fie adus? la cuno?tin?a salariatului.
Salariatului i-a fost interzis s? desf??oare orice activitate de hemodializ?, dializ? peritonial?, nefrologie sau alt? activitate conex? la alt angajator pe raza jude?elor Boto?ani, Suceava, Mure?, Cluj, Bistri?a-N?s?ud, Sibiu, Bra?ov, Alba, Harghita, Covasna, Oradea, Maramure? ?i în Bucure?ti, având dreptul de a i se pl?ti indemniza?ia lunar? de 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele ?ase luni de activitate în societate, pentru o perioad? de 24 de luni din momentul încet?rii contractului individual de munc?.
Contractul individual de munc? a încetat ca urmare a demisiei pârâtei, a?a cum rezult? din Decizia nr. 8/29.03.2011, ulterior pârâta încheind un contract de munc? cu SC \"H.M.\" SRL, de la data de 11.04.2011, pentru func?ia de asistent medical generalist, a?a cum rezult? din adresa nr. 65/15.02.2011, emis? de Inspectoratul Teritorial de Munc? Mure?.

 

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat