Concediere dispusa de angajator cu nerespectarea procedurii prevazute de lege. Plata drepturi salariale restante

Hotararea nr. 3666 din data de 09 Octombrie 2019, Pronuntata de TRIBUNALUL ARGES - SECTIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
S-a luat in examinare, pentru pronunTare, in prima instanta, actiunea civila formulata de reclamantul S G_, in contradictoriu cu intimata S, avand ca obiect contestaTie decizie de concediere.

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc in SedinTa publica din data de 25 septembrie 2019, cand au avut loc Si susTinerile parTilor ce s-au consemnat in incheierea de SedinTa din acea data, care face parte integranta din prezenta sentinTa, apoi avand nevoie de timp pentru deliberare, tribunalul a amanat pronunTarea la data de 09 octombrie 2019, cand in urma deliberarilor a pronunTat urmatoarea soluTie:
 
T R I B U N A L U L :
 
Asupra cauzei de faTa, deliberand constata urmatoarele :
Prin actiunea inregistrata pe rolul a cestui tribunal la data de 20. 03. 2018, reclamantul S G_ a chemat in judecata pe parata  S, solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunTa sa se dispuna anularea deciziei nr. 2/06. 08. 2017 emisa de parata; incetarea de drept contractul individual de munca incheiat cu parata, incepand cu data ramanerii definitive a hotararii judecatoreSti pronunTate in prezenta cauza; obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, aferente perioadelor: octombrie – decembrie 2016; ianuarie – februarie 2017 Si 01. 08. 2017 – pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoreSti pronunTate in prezenta cauza; cu cheltuieli de judecata. 
in motivarea acTiunii, reclamantul arata ca a fost angajatul paratei, conform contractului individual de munca nr. 14/06. 10. 2016, avand funcTia de conducator auto, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 07. 10. 2016 Si pana la data de 07. 08. 2017, data la care i-a incetat raportul de munca in baza deciziei nr. 2/06. 08. 2017. 
Reclamantul considera ca aceasta decizie este nula, deoarece nu Si-a dat acordul la incetarea raporturilor de munca. 
Reclamantul mai susTine ca nu i-au fost acordate drepturile salariale aferente perioadelor: octombrie – decembrie 2016; ianuarie – februarie 2017 Si august 2017. 
in drept, art. 80, art. 268, art. 269, art. 272 din Codul muncii
Prin intampinarea formulata la data de 03. 05. 2018, parata  S a solicitat respingerea acTiunii Si obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata. 
in motivarea intampinarii, parata susTine ca actiunea reclamantului este total nefondata, intrucat acesta a semnat decizia de incetare a contractului individual de munca nr. 2/06. 08. 2017 Si a primit Si toate drepturile salariale cuvenite la zi pana la data de 06. 08. 2017. 
Analizand actele Si lucrarile dosarului, instanta reTine urmatoarele:
Reclamantul S G_ a fost angajatul paratei  S in perioada 07. 10. 2016 – 07. 08. 2017, in funcTia de conducator auto. 
Prin decizia emisa de parata, cu nr. 2/06. 08. 2017, contractul individual de munca al reclamantului a incetat incepand cu data de 07. 08. 2017 potrivit  art. 55 lit. b) din Codul muncii
Potrivit art. 55 lit. b) din Codul muncii, contractul individual de munca poate inceta ca urmare a acordului parTilor, la data convenita de acestea. 
Potrivit dispoziTiilor art. 78 din Codul muncii,,,Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta’’. 
Conform raportului de expertiza criminalistica intocmit in cauza de Laboratorul InterjudeTean de Expertize Criminalistice B_, semnatura de pe decizia nr. 2/06. 08. 2017, de incetare a contractului individual de munca, nu ii aparTine reclamantului. 
in cons ecinTa, in temeiul dispoziTiilor art. 80 alin. 1 Si 3 din Codul muncii, se va dispune anularea deciziei nr. 2/06. 08. 2017 emisa de  S, cu obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data incetarii raporturilor de munca (07. 08. 2017) Si pana la data ramanerii definitive Si irevocabile a prezentei hotarari. 
Se va dispune incetarea de drept contractul individual de munca nr. 14/06. 10. 2016, incheiat intre reclamant Si parata, de la data ramanerii definitive Si irevocabile a prezentei hotarari. 
Reclamantul susT ine prin actiunea formulata ca parata nu i-a achitat in totalitat e drepturile salariale cuvenite, respectiv drepturile salariale aferente perioadelor: octombrie – decembrie 2016; ianuarie – februarie 2017 Si august 2017. 
Potrivit art. 40 alin. 2 Codul muncii, angajatorul are obligatia sa acorde  toate drepturile  ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil Si din  contractele individuale  de munca. 
DeSi, conform art. 272 din Codul muncii, sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, parata nu a facut in cauz a dovada plaTii catre reclamant a drepturilor sale salariale solicitate in cauza. 
in consecinTa, instanta reTine ca parata nu Si-a respectat obligatia prevazuta de art. 40 alin. 2 lit. c  din Codul muncii, aceea de a acorda angajatului sau toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil Si din c ontractele individuale de munca, urmand a obliga parata sa plateasca reclamantului drepturile salariale restante aferente perioadelor: octombrie – decembrie 2016; ianuarie – februarie 2017 Si 01. 08. 2017 – 06. 08. 2017. 
Totodata, tribunalul va obliga parata sa achite aceste diferenTe de drepturi actualizate cu indicele de inflaTie la data plaTii efective pentru pastrarea valorii reale a obligatiilor baneSti, potrivit principiului repararii integrale a pagubei. 
in temeiul dispoziTiilor art. 453 Cod procedura civila, va fi obligata parata la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata in cuantum de 2315 lei. 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,iN NUMELE LEGII
HOTaRaSTE
 
Admite contestaTia formulata de reclamantul S G_, CNP:xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in PiteSti, . 3,, ET. 3, XXXXXXXXXX. ArgeS, in contradictoriu cu intimata  S, cu sediul in S,, _. 
Anuleaza decizia nr. 2/06. 08. 2017 emisa de intimata. 
Obliga intimata sa-i plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data incetarii raporturilor de munca (07. 08. 2017) Si pana la data ramanerii definitive Si irevocabile a prezentei hotarari. 
  inceteaza de drept contractul individual de munca nr. 14/06. 10. 2016, incheiat intre contestator Si intimata, de la data ramanerii definitive Si irevocabile a prezentei hotarari. 
Obliga intimata la plata catre contestator a drepturilor salariale cuvenite Si neacordate, aferente perioadelor: octombrie – decembrie 2016; ianuarie – februarie 2017 Si 01. 08. 2017 – 06. 08. 2017, actualizate cu indicele de inflaTie la data plaTii efective. 
Obliga intimata la plata catre contestator a cheltuielilor de judecata in cuantum de 2315 lei. 
Executorie provizoriu de drept. 
Cu apel in 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunandu-se la Tribunalul ArgeS. 
PronunTata in SedinTa publica, azi, 09. 10. 2019 la Tribunalul Arges, SecTia pentru Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale, soluTia urmand a fi pusa la dispoziTia parTilor prin mijlocirea grefei. 

 

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat