Nemotivarea in fapt a deciziei de sanctionare disciplinara. Anularea deciziei si reintegrarea salariatului

Hotararea nr. 333/2019 din 18 Aprilie 2019, Pronuntata de Tribunalul Sibiu

Alte Consultatii Juridice

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Prin contestaTia inregistrata la aceasta instanta la data de 11 decembrie 2018, sub nr. XXXXXXXXXXXX, contestatorul S C_ A in contradictoriu cu intimata S. C. R SA, a solicitat anularea deciziei nr. 1182/28. 11. 2018 prin care s-a dispus sancTionarea disciplinara cu desfacerea contractului individual de munca, reintegrarea in postul avut anterior, cu obligarea angajatorului la toate consecinTele legale ce decurg Si cheltuieli de judecata.

In motivarea contestaTiei, se arata de catre contestator ca a fost angajat la societate pe funcTia de bobinator transformare in perioada 13. 12. 2015 – 28. 11. 2018, in baza contractului nr. 205/13. 11. 2015, actele adiTionale nr. 23/23. 07. 2018, 317/26. 11. 2018. La data de 27. 11. 2018, a fost convocat in scris pentru cercetarea disciplinara ce viza o pretinsa fapta de furt de materiale aparTinand societaTii, dar nu s-au prezentat probe. 
Contestatorul arata ca decizia de desfacere a contractului individual de munca este lovita de nulitate absoluta, intrucat nu au fost indeplinite cerinTele imperative ale art. 252 alin. 2 lit. a, b, c din Codul Muncii, respectiv: nu a fost descrisa fapta, nu s-au precizat prevederile  din statutul  de personal, regulamentul, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca incalcate neconTinerea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile contestatorului Si restipularea instanTei competente, fiind menTionat Tribunalul D_. 
in probaTiune, contestatorul a solicitat inscrisuri. 
Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru potrivit art. 270 din Codul muncii
Prin intampinarea formulata, intimata a solicitat respingerea contestaTiei, menTinerea ca temeinica Si legala a deciziei nr. 1182/28. 11. 2018, prin care s-a dispus sancTionarea disciplinara a contestatorului. 
Intimata arata ca, prin adresa nr. 311/27. 11. 2018, conducerea societaTii a fost sesizata  cu privire la constatarea la data de 22. 11. 2018 a unei lipse de cupru in perioada 21. 11. 2018 – 29. 10. 2018, pe schimbul de noapte. in urma analizarii inregistrarilor din data de 29. 10. 2018 s-a constatat ca salariatul S C_, in timpul nopTii cara o bara cupru incolacita dintr-o parte in alta atelierului Si apoi taraSte o bara de cupru cu o lungime de 3-4 m pe care o ascunde. Dupa acest incident s-a efectuat cercetarea disciplinara ce s-a incheiat cu procesul verbal nr. 316/28. 11. 2018, unde este trecut Si punctul de vedere al salariatului cercetat. Ulterior este emisa decizia de sancTionare a salariatului, prin care i s-a desfacut contractul individual de munca pentru motive disciplinare. 
Intimata arata ca la emiterea decizie de sancTionare au fost respectate cerinTele  imperative ale art. 252 alin. 2 Codul Muncii. 
in probaTiune, intimata a solicitat inscrisuri, martori Si inregistrarile audio. 
in cauza, instanta a incuviinTat Si a administrat proba cu inscrisuri, inregistrarea video Si proba cu martori. 
Din intreg probatoriul administrat in cauza, instanta reTine urmatoarea situaTie de fapt Si de drept:
Contestatorul a solicitat anularea deciziei nr. 1182/28. 11. 2018 prin care s-a dispus sancTionarea sa disciplinara cu desfacerea contractului individual de munca, reintegrarea in postul avut anterior, cu obligarea angajatorului la toate consecinTele legale ce decurg, invocand nulitatea deciziei. 
Contestatorul a fost angajat la societate pe funcTia de bobinator transformare in perioada 13. 12. 2015 – 28. 11. 2018, in baza contractului nr. 205/13. 11. 2015 Si a actelor adiTionale nr. 23/23. 07. 2018, 317/26. 11. 2018 . 
Prin  decizia nr. 1182/28. 11. 2018, s-a dispus sancTionarea disciplinara a contestatorului, motivat de sustragerea unor cantitaTi de cupru, bun material aparTinand societaTii. 
instanta, in ceea ce priveSte excepTia nulitaTii absolute a deciziei nr. 1182/28. 11. 2018, intrucat nu au fost indeplinite cerinTele imperative ale art. 252 alin. 2 lit. a, b, c din Codul Muncii reTine urmatoarele:
Conform dispoziTiilor art. 252, alin. 2 „sub sancTiunea nulitaTii  absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contratul individual de munca, sau contractul colectiv de munca care au fost incalcate; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in condiTiile prevazute la art. 251 alin. 3, nu a fost efectuata cercetarea; d) temeiul de drept in baza caruia sancTiunea disciplinara se aplica; e) termenul in care sancTiunea se poate contesta; f) instanta competenta la care sancTiunea se poate contesta. ”. 
instanta, analizand cauza sub acest aspect decizia nr. 1182/28. 11. 2018 prin care s-a dispus sancTionarea disciplinara cu desfacerea contractului individual de munca fila 4, constata urmatoarele: decizia nu este motivata in fapt, nu descrie fapta pentru care a fost sancTionat contestatorul simpla menTiune „sustragerea unor cantitaTi de cupru, bun material aparTinand societaTii”, nu echivaleaza cu o descriere a faptei aSa cum instituie dispoziTiile legale, nefiind menTionata despre ce cantitate de cupru este vorba, dar mai ales lipseSte data savarSirii faptei de sustragere Si nici cum a ajuns societatea la concluzia ca fapta salariatului a dus la prejudicierea societaTii. 
Data savarSirii faptei de care este acuzat angajatul are o mare importanTa, deoarece in lipsa acesteia, instanta nu poate calcula termenul de prescripTie al aplicarii sancTiunii disciplinare decizia fiind astfel lovita de nulitate. 
Totodata, se impune a fi adusa in atenTie imprejurarea ca angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere. 
Referitor la menTiunile obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda o decizie de concediere, art. 79 din Codul muncii statueaza ca “in caz de conflict de munca, angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere. ” Decizia de concediere nu poate fi completata sub aspectul motivarii cu alte acte (referate, note, inStiinTari, declaraTii, etc) care au stat la baza emiterii deciziei. 
Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara reprezinta un element esenTial in funcTie de care instanta poate stabili daca fapta savarSita constituie sau nu abatere disciplinara in sensul dispoziTiilor art. 252 al. 2 Codul muncii Si, in funcTie de imprejurarile concrete in care aceasta a fost savarSita, instanta sa poata aprecia daca angajatorul a individualizat in mod corect sancTiunea disciplinara aplicata. 
Nu in ultimul rand, obligatia precizarii concrete, clare Si explicite, Si fara echivoc a faptei ce constituie abatere disciplinara - reprezinta o garanTie a respectarii dreptului la aparare al salariatului care are prerogativa, stabilita de art. 251 al. 4 Codul muncii, de a susTine toate apararile in favoarea sa Si de a oferi persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele necesare pentru a combate acuzaTiile de indisciplina aduse de angajator. 
Intimata nu a menTionat in decizie care au fost motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile. 
Decizia nu are menTionat ce prevederi din contractul individual de munca Si fiSa postului au fost incalcate, ci doar prevederile din Codul Muncii Si Regulamentul intern, iar in ceea ce priveSte instanta unde trebuie depusa contestaTia, este menTionat Tribunalul D_ Si nu Tribunalul Sibiu. 
Raportat la toate acestea, instanta va constata nula Decizia nr. 1182/28. 11. 2018 prin care s-a dispus sancTionarea disciplinara a contestatorului cu desfacerea contractului individual de munca Si, in baza dispoziTiilor art. 80 alin 1 Codul muncii, va dispune anularea acesteia Si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. 
in ceea ce priveSte solicitarea de repunere a parTilor in situaTia anterioara emiterii actului de concediere Si reintegrarea in funcTia deTinuta anterior concedierii, instanta, in baza dispoziTiilor art. 80 alin. 2 C. m. , va dispune admiterea acestui capat de cerere, cu consecinTa repunerii  parTilor in situaTia anterioara emiterii actului de concediere Si reintegrarea in funcTia deTinuta anterior concedierii. 
in baza dispoziTiilor art.  453 alin. 1 Noul Cod de procedura civila, instanta va obliga intimata sa achite contestatorului suma de 2000 lei, reprezentand cheltuielile de judecata constand in onorariul avocatului, conform chitanTei depusa la fila 73 dosar. 
 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTaRaSTE
 
 
Admite contestaTia  formulata  de catre contestatorul S C_ Alin CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales  la S. C. A  F_ Si TarSia, cu sediul in Sibiu, _, _, jud. Sibiu in contradictoriu  cu intimata S. C. R_ S. A. cu sediul in Sibiu,, nr. 156, jud. Sibiu Si in consecinTa:
Dispune anularea deciziei de concediere nr. 1182/28. 11. 2018 emisa de catre intimata Si reintegrarea contestatorului pe postul avut anterior. 
Obliga intimata la plata catre contestator a unei despagubiri egale cu salariile  indexate, majorate, reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat  acesta de la momentul desfacerii contractului individual de munca Si pana la reintegrarea efectiva. 
Obliga intimata sa achite contestatoarei suma de 2000 lei reprezentand cheltuieli de judecata. 
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Sibiu. 
PronunTata in SedinTa publica azi, 18. 04. 2019, cu votul consultativ al asistenTilor judiciari.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat