Repunea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei de concediere. Completare dispozitiv

Hotararea nr. 571 din 11 Septembrie 2020, Pronuntata de Tribunalul Giurgiu

Alte Consultatii Juridice

Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Concediere abuziva pentru necorespundere profesionala
Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei
Neplata salariului timp de 6 luni motiv de concediere?
Data depunerii cererii de demisie, pentru respectarea termenului de preaviz. Concediere pe durata preavizului in caz de demisie
In lipsa fisei postului, este indreptatit angajatorul sa dispuna concedierea daca salariatul refuza executarea sarcinilor de serviciu?
Incetarea CIM pe durata determinata in situatia unui pensionar, in temeiul art. 56 lit. c din Codul muncii
Nulitatea deciziei de concediere, pentru nemotivarea ei in drept
Impunerea de catre angajator a incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor
Prin cererea inregistrata pe rolul aceste instan?e la data de 20. 07. 2020 in cadrul dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamanta C_ Constan?a a solicitat completarea sentin?ei civile nr. 322 din data de 23. 06. 2020, intrucat instan?a a omis sa se pronun?e asupra cererii de repunere a par?ilor in situa?ia anterioara, cu obligarea paratei la reintegrarea reclamantei in func?ia de?inuta anterior, de Sef sec?ie gestionare caini fara stapan, precum Si a cererii de obligare a paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate Si actualizate ce i se cuveneau reclamantei pana la momentul reintegrarii.

Analizand cererea formulata instanta reTine urmatoarele:
DeSi reclamanta a solicitat, prin cererea introductiva sa se dispuna repunerea par?ilor in situa?ia anterioara, cu obligarea paratei la reintegrarea reclamantei in func?ia de?inuta anterior, de Sef sec?ie gestionare caini fara stapan, precum Si sa fie obligata parata la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate Si actualizate ce i se cuveneau reclamantei pana la momentul reintegrarii,  instanta a soluTionat cererea, omi?and sa se pronun?e asupra acestor capete de cerere. 
Potrivit art. 397 al. 1 Cod. proc. civ. instanta este obligata sa se pronunTe asupra tuturor cererilor deduse judecaTii. 
Omisiunea instanTei de a se pronunTa asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu sau asupra unei cereri conexe sau incidentale poate fi inlaturata pe calea unei cereri de completare a hotararii in condiTiile art. 444 Cod. pr. civ. . 
Se constata ca cererea a fost formulata in termenul legal prevazut de art. 444 al. 1 Cod. pr. civ. 
FaTa de aceste considerente, se va admite cererea de completare Si se va dispune completarea hotararii in sensul considerentelor ce su cced. 
Cu privire la capatul de cerere referitor la repunerea par?ilor in situa?ia anterioara, instan?a re?ine ca, potrivit disp. art. 80 alin. (2) din C. muncii, la solicitarea salariatului, instanta, care a dispus anularea concedierii, va repune parTile in situaTia anterioara emiterii actului de concediere. 
Avand in vedere solu?ia pronun?ata cu privire la primul capat de cerere, anume nulitatea absoluta a deciziei de sanc?ionare nr. 99/10. 06. 2019, instan?a va dispune repunerea par?ilor in situa?ia anterioara emiterii deciziei de concediere nr. 99/10. 06. 2019 emisa de parata Si reintegrarea reclamantei in func?ia de?inuta anterior concedierii. 
Avand in vedere ca parata a emis o noua decizie de concediere, nr. 239/13. 11. 2019, reintegrarea reclamantei pe postul de?inut anterior va produce efecte doar pana la data incetarii contractului de munca in temeiul acestei din urma decizii- 13. 11. 2019. 


Totodata, in temeiul dispozi?iilor art. 80 alin. (1), potrivit carora, in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei Si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, instan?a va dispune Si obligarea paratei la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat aceasta, cuvenite pentru perioada 10. 06. xxxxxxxxxxxxx19. 


AceeaSi opinie a fost exprimata Si de asistenTii judiciari care, conform art. 55 din Legea 304/2004, au facut parte din completul de judecata. 
 
  PENTRU ACESTE MOTIVE
iN NUMELE LEGII
HOTaRaSTE:

 
Admite cererea de completare a hotararii, formulata de reclamanta C_ C, domiciliata in G_, . 151,, in contradictoriu cu parata SERVICIUL PUBLIC E_, cu sediul in G_, _. 7A, jud. G_. 
Dispune completarea sentinTei civ. nr. 322 din data de 23. 06. 2020 cu urmatoarele menTiuni:
Repune parTile in situaTia anterioara emiterii deciziei de concediere nr. 99/10. 06. 2019 emisa de parata. Dispune reintegrarea reclamantei in funcTia deTinuta anterior concedierii, pana la data de 13. 11. 2019. 
Obliga parata la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, cuvenite pentru perioada 10. 06. xxxxxxxxxxxxx19. 
Cu apel, in termen de 30 zile de la comunicare. 
Cererea de ape l se  depune la Tribunalul GalaT i. 
PronunTata prin punerea soluTiei la dispoziTia parTilor prin mijlocirea grefei instanTei, astazi, 11. 09. 2020. 

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat