Obligatia angajatorului de a elibera o adeverinta care atesta calitatea de salariat

Hotararea nr. 219 din 12.02.2014, Pronuntata de Tribunalul GALATI

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor

Obliga?ia angajatorului de a elibera o adeverin?a care atesta calitatea de salariat a solicitantului deriva din lege ?i are la baza ideea ca in raporturile dintre cele doua par?i ale contractului de munca salariatul se afla pe o pozi?ie de subordonare fa?a de angajator ?i, prin urmare, nu are posibilitatea de a ob?ine prin propriile for?e datele necesare referitoare la activitatea sa.

Chiar daca eliberarea adeverin?ei solicitate ar fi inutila, intrucat nu ar putea fi valorificata de catre reclamant pentru recalcularea pensiei, reclamantul nu poate fi refuzat in demersul sau de a obtine adeverinta, deoarece fostul angajator nu are atribu?ii in vederea calcularii drepturilor de pensie si este nepermis a fi limitat sau impiedicat, in vreun mod, dreptul de peti?ionare al fostului salariat cu privire la dreptul sau la pensie.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati, reclamantul VD a chemat in judecata pe parata S.C. T.M.U.C.B. S.A., solicitand obligarea acesteia sa ii elibereze o adeverinta din care sa rezulte venitul anual brut defalcat pe luni, pentru perioada august 19xx – ianuarie 20xx si pentru care s-a incasat si platit CAS la bugetul asigurarilor sociale.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a fost angajatul paratei in perioada indicata, dar i s-a refuzat eliberarea acelei adeverinte.
Prin cererea primita la registratura instantei in data de 23.09.2013, reclamantul si-a modificat actiunea, in sensul ca a solicitat introducerea in cauza a paratei Casa Judeteana de Pensii Galati, pentru ca aceasta sa fie obligata sa recalculeze si sa stabileasca corect pensia ce i se cuvine, in functie si de adeverinta ce urma a-i fi eliberata de prima parata.
A aratat ca in perioada cat a fost angajatul primei parate a beneficiat de sporuri si indemnizatii cu caracter permanent, care nu au fost luate in calcul la stabilirea drepturilor de pensie.
Legal citata, parata Casa Judeteana de Pensii Galati a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia prematuritatii actiunii, intrucat reclamantul nu a respectat prevederile art. 149 alin.1 si 2 din Legea nr. 263/2010, doar hotararile Comisiei Centrale de Contestatii putand fi atacate in instanta.
Prin raspunsul la intampinare, reclamantul a aratat ca in urma unui proces de mediere, parata SC TMUCB SA i-a eliberat adeverinta nr. 5xxx/3x.1x.2013, din care rezulta ca in perioada 01.04.1978 – 30.10.1989 si in perioada 01.04.1993 – 31.10.1999 a beneficiat de spor pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru de 20% lunar din salariul de incadrare, astfel incat a apreciat ca exceptia este neintemeiata. 
A mai aratat reclamantul ca solicita ca parata SC TMUCB SA sa fie obligata sa elibereze o adeverinta care sa ateste venitul anual brut defalcat pe luni, pe perioada ianuarie 19xx – ianuarie 20xx.
Prin precizarile facute la termenul din 2x.0x.2014, reclamantul a indicat ca perioada pentru care solicita eliberarea adeverintei este din 01.09.19xx pana in aprilie 20xx.
Prin incheierea din 1x.1x.2013 instanta a admis exceptia prematuritatii, invocata de parata Casa Judeteana de Pensii Galati, cu referire la capatul de cerere avand ca obiect recalculare pensie si a respins capatul de cerere avand ca obiect recalculare pensie, formulat in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Galati, ca prematur formulat.
Analizand probatoriul administrat, instanta a retinut ca din copia carnetului de munca depusa de reclamantul VD, coroborata cu mentiunile din adeverinta nr. 5xxx/3x.1x.2013, acesta a fost angajatul paratei S.C. T.M.U.C.B. S.A. in perioada 01.09.19xx – 27.02.20xx, ca lacatus mecanic.
Reclamantului i s-a eliberat in data de 3x.1x.2013, adeverinta nr. 5xxx, prin care parata a atestat ca, in perioadele 01.04.1978 – 31.10.1989 si 01.04.1993 – 31.10.1999, reclamantul a beneficiat de un spor pentru lucrul sistematic peste programul normal de lucru de 20% lunar din salariul de incadrare, iar in prezenta cauza reclamantul solicita eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte veniturile brute din fiecare luna, incepand cu 01.09.19xx.
Instanta a re?inut ca in temeiul art. 34 alin.5 Codul Muncii, angajatorul este obligat, la solicitarea salariatului, sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfa?urata de acesta, vechimea in munca, in meserie ?i in specialitate.
Textul nu distinge intre datele ce urmeaza sa se inscrie in adeverin?a solicitata in raport de faptul daca sunt sau nu utile ca baza de calcul pentru stabilirea cuantumului pensiei.
Potrivit dispozi?iilor art. 40 alin. 2 lit. h din Codul Muncii, angajatorului ii revine obligatia sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului.
Cum salariul (venitul) ob?inut de catre salariat reprezinta un element esen?ial al contractului individual de munca, deci al activita?ii in munca, fa?a de dispozi?iile legale suscitate, instanta apreciaza ca unul dintre \" documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului\" ?i care este menit sa \"ateste activitatea desfa?urata de acesta\" este ?i adeverin?a ce atesta veniturile realizate de salariat in executarea raporturilor juridice de munca stabilite intre par?i.
In in?elesul no?iunii de activitate desfa?urata de salariat, se include atestarea raportului de munca in sensul indicarii contractului de munca ?i a elementelor definitorii ale acestuia, adica func?ia ocupata de salariat, durata raporturilor de munca ?i, nu in ultimul rand, salarizarea. Sub acest din urma aspect, angajatorul este obligat sa inscrie in documentul eliberat salariatului sau fostului salariat toate drepturile salariale sau de alta natura de care a beneficiat salariatul, adica salariul de baza, precum ?i toate celelalte sporuri ori adaosuri sau prime acordate acestuia pe parcursul desfa?urarii raporturilor de munca.
Obliga?ia angajatorului de a elibera o astfel de adeverin?a deriva din lege ?i are la baza ideea ca in raporturile dintre cele doua par?i ale contractului de munca salariatul se afla pe o pozi?ie de subordonare fa?a de angajator ?i, prin urmare, nu are posibilitatea de a ob?ine prin propriile for?e datele necesare referitoare la activitatea sa.
Imprejurarea ca salariatul folose?te aceasta adeverin?a la casa de pensii in vederea deschiderii drepturilor de pensie ori in vederea recalcularii acestora este un fapt personal ?i ulterior al salariatului ce nu poate fi sub nici o forma cenzurat de angajator.
Chiar daca eliberarea adeverin?ei solicitate ar fi inutila, intrucat nu ar putea fi valorificata de catre reclamant pentru recalcularea pensiei, reclamantul nu poate fi refuzat in demersul sau de a obtine adeverinta, deoarece fostul angajator nu are atribu?ii in vederea calcularii drepturilor de pensie si este nepermis a fi limitat sau impiedicat, in vreun mod, dreptul de peti?ionare al fostului salariat cu privire la dreptul sau la pensie.
Indiferent de numarul adeverin?elor pe care fostul angajator le-a eliberat deja reclamantului, acestuia ii revine obliga?ia de a elibera un nou document in care sa fie men?ionate veniturile brute ale reclamantului din fiecare luna, incepand cu 01.09.19xx pana la data incetarii raporturilor de munca, astfel cum sunt acestea eviden?iate in statele de plata ?i cu men?iunea daca au fost sau nu achitate toate contribu?iile angajatorului ?i salariatului la bugetul asigurarilor sociale.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat