M.Muncii a aprobat standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati


In Monitorul Oficial nr. 100 din 08.02.2019 a fost publicat Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.

Prin Ordinul nr. 82/2019 Ministerul muncii a aprobat standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, dupa cum urmeaza:

a) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip centru de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati, centru pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati, centru de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin, aplicabile urmatoarelor categorii de servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015, cu modificarile si completarile ulterioare: centre de ingrijire si asistenta, cod 8790 CR-D-I, centre de recuperare si reabilitare, cod 8790 CR-D-II, si centre de pregatire pentru o viata independenta, cod 8790 CR-D-IV;

b) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinta protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati, cod 8790 CR-D-VII, prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin;

c) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilitati sau centru de criza pentru persoane adulte cu dizabilitati, prevazute in anexa nr. 3 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, cod 8790 CR-D-VI;

d) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru Serviciul de ingrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilitati, cod 8810ID-II, prevazute in anexa nr. 4 la prezentul ordin;

e) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciul "Echipa mobila pentru persoane adulte cu dizabilitati", prevazute in anexa nr. 5 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, cod 8810ID-III;

f) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale organizate ca centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, cod 8899 CZ-D-I si centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati, cod 8899 CZ-D-II, prevazute in anexa nr. 6 la prezentul ordin;

g) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii de asistenta si suport pentru persoanele adulte cu dizabilitati, cod 8899 SC-D-I, prevazute in anexa nr. 7 la prezentul ordin.

(1) Standardele specifice minime de calitate obligatorii prevazute mai sus cuprind doua sectiuni.

(2) Sectiunea nr. 1 - standardul minim de calitate este structurata dupa cum urmeaza:

a) module: denumire si numerotare cu cifre romane;

b) standarde: definire, rezultat si numerotare cu cifre arabe;

c) cerinte minime ale fiecarui standard: enunt, detaliere si numerotare cu cifre arabe;

d) indicatori de monitorizare (Im): modalitati de evidentiere a respectarii standardului;

e) indicatori de control (Ic).

Sectiunea a 2-a cuprinde clarificari privind modalitatea de completare a fisei de autoevaluare - formular standard in care se inscriu de catre solicitantul licentei de functionare datele si punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de indeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.

Evaluarea in vederea acordarii licentei serviciului social se realizeaza pe baza punctajului prevazut in sectiunea a 2-a a fiecareia dintre anexele nr. 1-7, a documentelor justificative si a vizitelor de evaluare in teren realizate de inspectorii sociali.

Furnizorii publici si privati de servicii sociale au obligatia de a respecta in integralitate standardele specifice minime de calitate obligatorii atat in vederea primirii licentei de functionare, cat si ulterior acordarii acesteia, pentru intreaga perioada de functionare a serviciilor sociale.

Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licentiate, furnizorilor de servicii sociale publici si privati le revine obligatia monitorizarii respectarii standardelor minime de calitate.

Verificarea respectarii standardelor specifice minime de calitate obligatorii in baza carora au obtinut licenta de functionare revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Verificarea conformitatii si respectarii normelor de igiena si sanatate publica, a normelor privind securitatea la incendiu, precum si a altor conditii/cerinte/norme pentru care au fost emise autorizatii administrative prealabile de functionare se realizeaza de personalul de specialitate desemnat de institutiile care au emis autorizatiile de functionare respective, dupa caz: din domeniul sanatatii publice, al pazei contra incendiilor, al sanatatii si securitatii in munca etc.

In realizarea vizitelor de evaluare in teren, inspectorii sociali au in vedere ansamblul de conditii si criterii aferente fiecarui standard, fara a se limita la indicatorii prevazuti in fisa de autoevaluare, iar in situatia in care apreciaza incalcari ale unor cerinte care, potrivit legii, intra in competenta institutiilor mentionate la alin. (2), in functie de gravitatea constatarilor procedeaza dupa cum urmeaza:

a) sesizeaza institutia/institutiile responsabila/responsabile;

b) recomanda neacordarea/suspendarea licentei de functionare si sesizeaza institutia/institutiile responsabila/responsabile;Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat