Prelucrarea datelor privind starea de sanatate. GDPR si CoVID-19 (coronavirus)


In contextul pandemiei de coronavirus, precum si a declararii starii de urgenta, in ceea ce priveste prelucrarea datelor privind starea de sanatate care reprezinta date cu caracter special, recomandam operatorilor sa aiba in vedere urmatoarele:

Art. 9 din Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD) stabileste ca datele privind starea de sanatate pot fi prelucrate de un operator in anumite conditii, cum ar fi:

  • lit. b) prelucrarea este necesarain scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale operatoruluisau ale persoanei vizatein domeniul ocuparii fortei de muncasi al securitatii sociale si protectiei sociale, in masura in care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de munca incheiat in temeiul dreptului intern care prevede garantii adecvate pentru drepturile fundamentale si interesele persoanei vizate; (...)sau
  • lit. h)prelucrarea este necesara inscopuri legate de medicina preventiva(...),de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicalasau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor si serviciilor de sanatate sau de asistenta sociala, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau in temeiul unui contract incheiat cu un cadru medical`` si sub rezerva respectarii anumitor conditii si garantii (datele sa fie prelucrate de catre un profesionist supus obligatiei de pastrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau in temeiul normelor stabilite de organisme nationale competente sau de o alta persoana supusa, de asemenea, unei obligatii de confidentialitate in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme nationale competente);sau
  • lit. i)prelucrarea este necesara dinmotive de interes public in domeniul sanatatii publice, cum ar fi protectia impotriva amenintarilor transfrontaliere grave la adresa sanatatii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate si siguranta a asistentei medicale si a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede masuri adecvate si specifice pentru protejarea drepturilor si libertatilor persoanei vizate, in special a secretului profesional;sau
  • lit. a) persoana vizata si-a dat consimtamantul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdictia prelucrarii acestor date sa nu poata fi ridicata prin consimtamantul persoanei vizate;

Precizam ca alte date personale decat cele cu caracter special se pot prelucra cu respectarea art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, referitor laobligatia de informare a persoanei vizate, subliniem ca operatorii trebuie sa ia masuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informatiile mentionate la articolele13si14, intr-o formaconcisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand unlimbaj clar si simplu. Aceasta informare se poate realiza pe site-ul operatorului.

In ceea ce privestemasurile de securitateadoptate operatori, precizam caart. 32din Regulamentul (UE) 2016/679 care reglementeaza ``Securitatea prelucrarii``, stabileste obligatia operatorilor si persoanelor imputernicite de acestia implementareamasurilor tehnice si organizatoriceadecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator.

Totodata,art. 24alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede faptul ca, operatorii pun in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul.

In ceea ce privestedezvaluirea in spatiul public a numelui si starii de sanatate a unei persoane fizice, subliniem ca prelucrarea (dezvaluirea) acestor date se poate realizacu consimtamantul persoanei in cauza.

Pe de alta parte, referitor larestrictiile ce pot fi aplicate, art. 23 alin (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede ca ``Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului de date sau persoanei imputernicite de operator poate restrictiona printr-o masura legislativa domeniul de aplicare al obligatiilor si al drepturilor prevazute la articolele 12-22 si 34, precum si la articolul 5 in masura in care dispozitiile acestuia corespund drepturilor si obligatiilor prevazute la articolele 12-22, atunci cand o astfel de restrictie respecta esenta drepturilor si libertatilor fundamentale si constituie o masura necesara si proportionala intr-o societate democratica,pentru a asigura:

....................................

e)alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, in special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv in domeniile monetar, bugetar si fiscal siin domeniul sanatatii publice si al securitatii sociale;``

In ceea ce priveste activitatea de prevenire, descoperire, cercetare, urmarire penala si combaterea infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date.

A se vedea si:

Pastrati-va si Protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus

Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majoreServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat