Proiectul de lege privind modificarea Codului Muncii propus de Ministerul Muncii


Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Textul integral:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Art. I - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Art. 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii unei munci sau a unei activitati ilicite.``
2. La art. 16 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Toti angajatorii au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca.``
3. La art. 16 alineatul (2) se abroga.
4. La art. 17 alin. (2) litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``d) Functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului cu specificarea atributiilor postului.``
5. La art. 17 alin. (2) dupa litera d) se introduce lit. d1) si va avea urmatorul cuprins:
``d1) Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului.``
6. La art. 17 alineatul (2) lit. l) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``l) indicarea si precizarea prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului.``
7. La art. 17 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (2) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 15 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, inclusiv in situatiile in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.``
8. La art. 21 se introduce un alineat nou alin. (5) care va avea urmatorul cuprins:
`` (5) Angajatorul poate renunta unilateral la clauza de neconcurenta prevazuta in contract, plata indemnizatiei de neconcurenta incetand din luna urmatoare notificarii scrise a angajatului privind denuntarea acesteia.``
9. La art. 25 se introduce un alineat nou, care devine alin. (2) cu urmatorul cuprins:
``(2) Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura vor fi specificate in contractul individual de munca.``
10. Art. 27 alin. (3) se abroga.
11. La art. 29 alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.``
12. Art. 31 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 45 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.``
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.
13. Alin. (4) ale art. 31 se abroga.
3
14. Art. 31 alin. 41 devine alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta numai printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti.``
15. Art. 31 alin. 5 devine alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.``
16. Art. 33 se abroga.
17. La art. 34 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.``
18. La art. 35 alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Se interzice cumulul a mai mult de doua functii la acelasi angajator.``
19. Art. 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca in baza autorizatiei de munca eliberata potrivit legii.``
20. La art. 39 la alin.(1) se adauga lit. n) cu urmatorul cuprins:
``n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.``
21. La art. 39 la alin.(2) se adauga lit. g) cu urmatorul cuprins:
``g) alte obligatii prevazute de lege sau contractele colective de munca aplicabile.``
22. La art. 40 la alin. (1) se introduce o noua litera lit. f) cu urmatorul cuprins:
``f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.``
23. La art. 44 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi numai cu acordul salariatului, din 2 in 2 luni.``
24. La art. 49 dupa alin. (4) se introduce un alineat nou, alin. (5) cu urmatorul cuprins:
(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului va interveni o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept va prevala.
25. La art. 52 alin. (1) litera b) se abroga.
26. La art. 52 alin. (1) lit. d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``d) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca;``
27. La art. 52 se introduce o litera noua lit. f) cu urmatorul cuprins:
`` f) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.``
28. La art. 52 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si c), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara, platindu-i-se, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.``
29. La art. 52 dupa alin. (2) se introduc alineatele (3) respectiv (4) care vor avea urmatorul cuprins:
(3) In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depasesc 30 zile, angajatorul va avea posibilitatea reduceri programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului.
(4) In cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluari ei, angajatorul, poate acorda in aceasta perioada concediu fara plata, dupa informarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii.
30. La art. 56 alin. (1) lit. a), b), d) si e) se modifica si se completeaza si vor avea urmatorul cuprins:
``a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul a dizolvarii angajatorului persoana juridica de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii.
b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica.
d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare;
e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva;``
31. La art. 56 alin 1 lit. h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``h) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei sau de la data expirarii perioadei pentru care au fost eliberate.``
32. La art. 57 alin. (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(6) Constatarea nulitatii si stabilirea, potrivit legii a efectelor acesteia se pronunta de instanta de judecata.``
33. Alineatul (7) al art. 57 se abroga.
34. La art. 60 alin. (1) lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
b) pe durata suspendarii activitatii pentru carantina.``
35. La art. 69 dupa alin.(2) se introduce un alineat nou, alin. (21) cu urmatorul cuprins:
``(21)Criteriile mentionate la alin.(2) lit. d) se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.``
36. Art. 72 se abroga.
37. La art. 79 alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv nu poate fi mai mic de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.``
38. Alineatul (3) al art. 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 81 si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau lucrari.
39. Alineatele (4) si (5) ale art. 80 se abroga.
40. Art. 81 lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) cresterea sau modificarea temporara a activitatii angajatorului.``
41. La art. 82 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.``
42. Art. 84 se abroga.
43. Art.87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) ``Munca prin agent de munca temporara``, este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia Utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.
(2) ``Salariatul temporar`` este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, in vederea punerii sale la dispozitia unui Utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.
(3) ``Agentul de munca temporara`` este societatea comerciala, autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Solidaritatii Sociale care incheie contracte de munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia Utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la dispozitie sub supravegherea si conducerea acestuia. Conditiile de infiintare si functionare a agentului de munca temporara precum si procedura de autorizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) ``Utilizatorul`` este angajatorul pentru care si sub supravegherea si conducerea caruia munceste temporar un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara.
(5) ``a€źMisiune de munca temporara`` inseamna acea perioada in care salariatul temporar este pus la dispozitia Utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar.``
44. Art. 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar, cu exceptia cazului prevazut la art. 92.``
45. Art. 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) ``Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 luni.
(2) Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.
(3) Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita sunt prevazute in contractul de munca temporara sau pot face obiectul unui act aditional la acest contract.``
46. Art. 90 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda:
a) durata misiunii;
b) caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii si programul de lucru;
c) conditiile concrete de munca;
d) echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze;
e) orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar;
f) valoarea comisionului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul.
g) conditiile in care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozitie de un agent de munca temporara.``
47. Art. 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Contractul de munca temporara este un contract de munca ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni.
(2) In contractul de munca temporara se precizeaza, in afara elementelor prevazute la art. 17 si la art. 18 alin. (1), conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.``
48. Art. 94 alin. (2), (3) si (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Intre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara.
(3) Pentru fiecare noua misiune, intre parti se incheie un contract de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la art. 93 alin. (2).
(4) Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.``
49. Art. 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii, a carei durata nu poate fi mai mare de:
a) 2 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mica sau egala cu o luna;
b) 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni;
c) 15 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni;
d) 20 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mare de 6 luni;
e) 30 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului de munca temporara mai mare de 6 luni.
50. Art. 98 alin. (3) se abroga.
9
51. Art. 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare, prevazute in prezentul capitol, dispozitiile legale, prevederile regulamentelor interne precum si cele ale contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica in egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta.``
52. Dupa art. 100 se introduce art. 1001 cu urmatorul cuprins:
``Agentii de munca temporara nu percep nici o taxa salariatilor temporari in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre utilizator sau pentru incheierea unui contract de munca temporara.``
53. La art. 107 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) - Prin contractele colective de munca si/sau prin contractele individuale de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu.``
54. Art. 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
(3) Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.
(4) Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilita la alin. (3), dar pentru perioade de referinta care in nici un caz sa nu depaseasca 12 luni.
(5) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2), (3) si (4) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
(6) Prevederile alin. (1) - (4) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.``
55. La art. 115 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza.``
56. Art. 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia.
(2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
(3) In perioadele de reducerea activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite ce se vor constitui intr-un cont cu care angajatorul sa poata sa compenseze, in avans, eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate pe parcursul anului.
57. Alin. 21 al art. 1221 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``21 - Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore, numai in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil, in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul de munca de nivel superior.
Dupa alin. 21se introduce alin. 22 cu urmatorul cuprins:
22 - In situatia prevazuta la art. 21 , angajatorul este obligat sa acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare in bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.``
58. Art. 123 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
`` (2) - Salariatii de noapte beneficiaza de un spor la salariu de minimum 15% din salariul orar de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.``
59. Art. 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Normele de munca se elaboreaza de catre angajator, conform normativelor nationale in vigoare, sau, in cazul in care nu exista normative nationale ori in cazul in care normativele sunt inaplicabile, normele de munca se elaboreaza de catre angajator conform normativelor internationale specifice, cu obligatia angajatorului de a informa si consulta sindicatul reprezentativ ori, dupa caz, reprezentantii salariatilor in legatura cu motivele pentru care a decis aplicarea de normative internationale in cadrul normarii muncii
60. La art. 142 se introduce se introduce un alineat nou, care va deveni alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
``(2) - Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariati prevazute la art. 142 alin. (1) se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.``
61. La art. 143 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.``
62. Art. 201 si 202 se abroga.
63. Art. 215 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.
(2) Organizarea si functionarea Consiliului economic si Social se stabileste prin lege.``
64. La art. 223 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Pe toata durata exercitarii mandatului, precum si pe o perioada de 2 ani de la incetarea acestuia reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului sau pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate.``
65. La art. 224 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati in unitatile in care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.``
66. Art. 225 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au capacitate deplina de exercitiu.``
67. La art. 225 alin. (2) se abroga.
68. La art. 226 dupa lit. d) se adauga lit. e) cu urmatorul cuprins:
``e) sa negocieze contractul colectiv de munca.``
69. Art. 229 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Pe toata durata exercitarii mandatului reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului sau pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati.``
70. Art. 230 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Patronul, denumit in prezentul cod angajator, este persoana juridica inmatriculata care administreaza si utilizeaza capitalul, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta, si care angajeaza munca salariata.``
71. La art. 235 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) Constituirea si functionarea organizatiilor patronale, precum si exercitarea drepturilor si obligatiilor acestora sunt reglementate prin lege.``
72. Art. 231- 235 fara alin. (1) se abroga.
73. Art. 248 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Prin conflicte de munca se inteleg conflictele dintre angajati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca.``
74. Art. 264 alin. (1) lit. b) se abroga.
75. Art. 268 alin. (2) lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;``
76. Art. 270 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderi civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.
(2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.
(3) In situatia in care angajatorul constata ca angajatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa va putea solicita angajatului
13
printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicari.
(4) In cazul in care angajatul refuza restituirea in termenul stabilit, angajatorul va putea recupera contravaloarea pagubei din salariul angajatului in cauza, cu respectarea prevederilor legale din Codul muncii cu privire la retinerile din salariu.
77. Art. 287 se abroga.
78. La art. 276 alin. (1) dupa lit. k) se introduc lit. l) si (i1) cu urmatorul cuprins:
``l) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art.116, cu amenda de la 1500 la 3000 lei.``
i1) nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;``
79. Art. 293 se abroga.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat