M. Muncii: Proiect de lege privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale


Potrivit Legii nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, acreditarea reprezinta procesul prin care furnizorul de servicii sociale isi demonstreaza propria capacitate functionala, organizationala si administrativa in acordarea serviciilor sociale, cu conditia respectarii standardelor de calitate in vigoare, iar statul recunoaste competenta acestuia de a acorda servicii sociale.

Serviciile sociale definite si organizate conform prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt infiintate si administrate de autoritatile administratiei publice locale.
Furnizarea serviciilor sociale se asigura atat de persoane juridice publice, respectiv de serviciile publice de asistenta sociala organizate in subordinea consiliilor judetene sau locale, de institutii de asistenta sociala cu personalitate juridica (camine, centre de ingrijire si asistenta si altele asemenea), precum si de persoane juridice private, acestea din urma fiind reprezentate, in principal, de organizatii neguvernamentale (asociatii si fundatii) si culte.
In vederea asigurarii accesului cetatenilor la servicii sociale de calitate, precum si pentru protejarea drepturilor potentialilor beneficiari, legislatia din domeniu a prevazut obligatia acreditarii furnizorilor de servicii sociale pentru serviciile acordate, in baza unor de standarde de calitate.
In prezent, procedura de acreditare este reglementata prin mai multe acte normative si implica mai multe categorii de standarde de calitate, care au condus la existenta unor conditii diferite de certificate a calitatii serviciilor sociale, in functie de categoria de beneficiari :copii, persoane cu handicap, victime ale violentei in familie, persoane dependente de consumul de droguri, etc:


Astfel:
1) In OG. nr 68/2003 privind serviciile sociale, se stipuleaza urmatoarele : ``Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt acreditati in conditiile legii``;
In anul 2004, a fost adoptata HG nr. 1024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a
Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, act normativ care a suferit modificari si completari in anul 2006. Conform acestei metodologii, se acrediteaza furnizorii de servicii sociale pentru serviciile sociale acordate, iar criteriile de evaluare au la baza Standardele generale de calitate, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.383/2005. Acreditarea se realizeaza de catre comisiile judetene de acreditare, al caror presedinti sunt directorii executivi ai Agentiilor de Prestatii Sociale de la nivel teritorial care au preluat atributiile de secretariat tehnic al comisiilor de la Directiile de munca si protectie sociala, desfiintate prin Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuieli publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare. Acreditarea furnizorilor pentru serviciile sociale acordate se atesta prin certificat de acreditare.
2) Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23 iunie 2004, prevede urmatoarele:
a``Organismele private legal constituite si acreditate pot infiinta, organiza si dezvolta serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si de protectie speciala a copilului, numai pe baza licentei eliberate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului (ANPDC).``
a ``Autoritatile publice sau organismele private autorizate pot infiinta, organiza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si servicii de protectie speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai, prevazute de prezenta lege, numai daca au obtinut licenta de functionare pentru serviciul respectiv, eliberata de ANPFDC. Licenta de functionare se acorda pe baza indeplinirii standardelor minime obligatorii . Standardele minime de calitate din domeniul protectiei copilului sunt aprobate prin ordin al presedintelui ANPFDC.
3) Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede faptul ca, furnizorii de servicii sociale pot infiinta servicii sociale numai cu avizul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap ( ANPH). Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt aprobate prin ordin ale presedintelui ANPH.
4) Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie contine prevederi referitoare la obligativitatea avizarii de catre ANPFDC a infiintarii centrelor pentru adapostirea victimelor violentei in familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei in familie si a centrelor de asistenta destinate agresorilor. Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale din domeniul combaterii violentei in familie sunt aprobate prin ordin al presedintelui fostei Agentii Nationale pentru Protectia Familiei, institutie care a fost restructurata prin Legea nr.329/2009, atributiile ei fiind preluate de noua institutie creata, respectiv ANPFDC.

Fata de situatia prezentata, se constata urmatoarele :
a) datorita multiplelor reglementari existente, furnizorii de servicii sociale definiti prin legea cadru privind sistemul national de asistenta sociala, precum si de legislatia speciala privind serviciile sociale, trebuie sa urmeze mai multe proceduri, respectiv de acreditare, de licentiere, de avizare, pentru a obtine dreptul de a acorda servicii sociale.
b) datorita utilizarii mai multor categorii de standarde care reprezinta un nivel minim de referinta, se produc suprapuneri in sistem si confuzii referitoare la instrumentele de referinta la care trebuie sa se raporteze monitorizarea si controlul asigurarii calitatii in domeniul serviciilor sociale.
c) in cazul procedurii de acreditare actuale, fiecare membru al comisiei de acreditare are dreptul sa realizeze propria evaluare in teren, ceea ce intarzie, de obicei, solutionarea cererilor; de asemenea, in situatia evaluarii pentru licentierea serviciilor de protectie a copilului, intarzierile se datoreaza numarului redus de personal la nivelul aparatului central, cat si lipsei fondurilor pentru deplasarea acestora in teren;
In prezent, din comisiile de acreditare constituite la nivel judetean si al Mun. Bucuresti, fac parte si reprezentanti ai unor autoritati care acorda servicii sociale, cum ar fi directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene si reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale.
Prin urmare, chiar daca serviciile sociale definite conform Legii asistentei sociale nr.292/2011 se inscriu in cadrul serviciilor ce se excepteaza de la prevederile Directivei nr. 2006/123/EC privind serviciile pe piata interna care stipuleaza faptul ca este considerata interdictie implicarea de natura directa sau indirecta a concurentilor in procesul de acordare a autorizatiei de prestare a unui serviciu sau in procesul de adoptare a unei decizii, pentru a elimina orice conflict de interese posibil, se propune ca acreditarea furnizorilor si a serviciilor sociale acordate de acestia sa fie realizata de MMFPS, institutie care nu are calitatea de furnizor de servicii sociale.
Avand in vedere aspectele mai sus mentionate se impune necesitatea unei reglementari unice privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, care sa faciliteze accesul pe piata serviciilor sociale a unui numar cat mai mare de furnizori publici si , mai ales, privati, capabili sa acorde servicii sociale de calitate, in beneficiul celor mai vulnerabile categorii de populatie.
Subliniem faptul ca, incepand cu anul in curs, urmare aplicarii OUG nr.68/2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa, ANPFDC, ANPH, precum si Inspectia Sociala au fost reorganizate ca directii generale in cadrul MMFPS, ceea ce faciliteaza aplicarea prevederilor prezentului proiect de lege .
In prezent, in Romania exista un numar de peste 2500 de furnizori de servicii sociale acreditati pentru un numar de peste 5800 de centre de servicii sociale, potrivit inregistrarilor in registrul unic al serviciilor sociale tinut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Fata de reglementarile actuale privind calitatea serviciilor sociale si procedura de acreditare, proiectul de lege contine prevederi ce au drept scop crearea un sistem unitar si coerent, atat din punct de vedere al cadrului de reglementare, cat si din punct de vedere al constructiei institutionale, care sa permita o evaluare corecta si echitabila a calitatii serviciilor sociale, un acces cat mai facil al furnizorilor in sistem, o recunoastere a performantei in domeniu si o monitorizare reala a respectarii legislatiei in domeniu.


Principalele schimbari au drept scop stabilirea unui sistem unic si coerent de evaluare, monitorizare si control privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale si privesc, in principal urmatoarele:
A) Evaluarea si certificarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, prin urmatoarele instrumente:
- acreditarea furnizorilor de servicii sociale pe baza unor criterii specifice si acordarea certificatului de acreditare pentru o perioada nedeterminata, cu precizarea obligatiei furnizorului de a informa MMFPS asupra oricaror modificari ce se inscriu in documentele justificative care au stat la baza acreditarii;.
- acreditarea serviciilor sociale, in baza standardelor minime de calitate si acordarea licentei de functionare provizorie a serviciului pe o perioada de un an si a licentei de functionare pentru o perioada determinata de 5 ani;
- incadrarea optionala, la cererea furnizorului, a serviciilor sociale acordate in trei nivele de calitate, in baza unor indicatori de performanta, incepand cu nivelul minim obligatoriu, reprezentat de standardul minim de calitate ce reprezinta nivelul de referinta; nivelelor de calitate le corespund clase de calitate, incepand cu clasa a III-a , clasa I reprezentand cel mai inalt nivel. Clasele de calitate sunt atestate printr-o sigla distinctiva.
Pentru evaluarea in vederea acreditarii, se plateste o taxa care acopera costurile de tiparire a certificatului de acreditare si a licentei de functionare, iar pentru evaluarea in vederea stabilirii nivelelor de calitate a serviciilor sociale se percepe o taxa, platita de furnizor odata cu inaintarea cererii, al carui cuantum se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
B) Crearea unei singure structuri la nivelul MMFPS cu responsabilitati in domeniu:
- pentru asigurarea corelarii intre criteriile elaborate pentru cuantificarea calitatii si realizarea efectiva a evaluarii si monitorizarii indeplinirii acestora, certificare calitatii este asigurata de doua compartimente: unul pentru elaborarea de standarde, indicatori, ghiduri metodologice, proceduri si altul pentru acreditarea propriu-zisa a furnizorilor si serviciilor sociale.
- compartimentul de standardizare si cel de acreditare se organizeaza prin preluarea personalului cu atributii in elaborarea standardelor de calitate si in acreditare, de la nivelul directiilor generale din cadrul MMFPS care functioneaza in domeniul asistentei sociale, protectiei copilului si protectiei persoanelor cu handicap;
- pentru asigurarea continuitatii sistemului actual de acreditare, precum si pentru facilitarea accesului la servicii si evitarea costurilor suplimentare de deplasare, evaluarea in teren a serviciilor sociale se realizeaza de acelasi personal implicat in activitatea de evaluare si control a serviciilor sociale, respectiv inspectorii sociali care functioneaza in cadrul prezent la nivelul agentiilor judetene de prestatii sociale si a agentiei mun. Bucuresti; astfel se faciliteaza inclusiv comunicarea evaluatorilor cu furnizorii, dar si cu beneficiarii de servicii;
C) Crearea unui sistem de evaluare, monitorizare si control echitabil si transparent: realizarea evaluarii indeplinirii conditiilor de acreditare de catre personalul de la nivel teritorial, analiza si realizarea recomandarii de acreditare de catre personalul de la nivel central asigura evitarea oricarui eventual conflict de interese;
D) Introducerea de sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei in domeniu: contribuie la asigurarea respectarii drepturilor beneficiarului si a calitatii serviciilor sociale.
Se preconizeaza ca, reglementarile cuprinse in prezentul proiect de lege au urmatoarele rezultate favorabile:
- Eliminarea suprapunerilor in activitatea de evaluare a calitatii serviciilor, care determina atat confuzie in sistem, cat si costuri suplimentare rezultate din utilizarea de personal cu atributii similare, dar care activeaza in compartimente sau institutii diferite;
- Simplificarea procedurii de acreditare: evaluarea furnizorului, in baza unor criterii care sa poata fi prelucrate electronic; evaluarea serviciilor sociale in baza unui set de standarde minime de calitate care reprezinta nivelul de referinta pentru diferite tipuri de servicii ( centre rezidentiale, centre de zi, unitati de ingrijire la domiciliu, etc.), dar sunt aplicabile tuturor categoriilor de beneficiari;
- Transparenta si claritate a procedurii de acreditare: utilizarea de catre evaluatori a unei proceduri unice care sa fie usor cunoscuta si inteleasa de catre furnizorii de servicii sociale;
- Incurajarea dezvoltarii serviciilor sociale, in special in sectorul privat, prin simplificarea procedurii de acreditare a serviciilor nou infiintate, licenta provizorie de functionare acordandu-se exclusiv pe baza evaluarii pe propria raspundere a furnizorul care doreste sa infiinteze serviciul respectiv.
- Recunoasterea performantei serviciilor sociale, prin incadrarea in nivele de calitate, ceea ce va conduce la incurajarea concurentei intre furnizori, dar si la posibilitatea acordata beneficiarului cu venituri suficiente de a alege un serviciu mai performant;
- Realizarea monitorizarii si controlului in domeniu, pe criterii egale, echitabile si transparente, precum si introducerea unor sanctiuni clare in caz de incalcare a prevederilor legale, deoarece serviciile sociale se adreseaza direct unei persoane in nevoie a carei drepturi trebuie respectate;

- Coordonare si monitorizare unica a conditiilor de asigurare a calitatii in domeniul serviciilor sociale, prin crearea unei singure structuri la nivelul MMFPS cu responsabilitati in domeniu;
- Reducerea costurilor si respectarea termenelor, in cadrul procesului de acreditare : prin evaluarea efectuata de personalul din teritoriu se realizeaza mari reduceri de costuri si, totodata, se poate efectua o planificare a vizitelor in functie de particularitatile si locatia fiecarui serviciu, ceea ce conduce la o imbunatatire substantiala a procesului de acreditare fata de procedura existenta.
Pentru a nu produce intreruperi in derularea procesului de acreditare in domeniul serviciilor sociale care a demarat efectiv in anul 2006, furnizorilor care la data intrarii in vigoare a legii detin un certificat de acreditare conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale aprobata prin H.G. nr. 1024/2004, (la aceasta data sunt 2500 de furnizori de servicii sociale acreditati pentru un numar de peste 5800 de centre de servicii), li se prelungeste din oficiu perioada de valabilitate a certificatului de acreditare pana la acordarea certificatelor de acreditare si a licentelor de functionare, cu conditia ca in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii, sa depuna cererile de acreditare potrivit noii proceduri.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat